XX Jubileuszowe Biegi Przełajowe o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice

29 września o godzinie 10:00 odbędą się XX Jubileuszowe Biegi Przełajowe o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice.

 

REGULAMIN XX BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ORNONTOWICE

Cel zawodów
• Promowanie zdrowego stylu życia poprzez popularyzację biegania.
• Integracja młodzieży oraz lokalnej społeczności poprzez sport.
Organizatorzy
• Zakład Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach
• Zespół Szkolno–Przedszkolny w Ornontowicach.
Termin i miejsce zawodów
• Biegi odbędą się 29.09.2017 r. o godzinie 10:00 na ulicy Okrężnej w Ornontowicach.
Zgłoszenia
• Dzieci i młodzież w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
• Dorośli w dniu imprezy od godziny 9:00 do 9:30 u Organizatora imprezy w biurze zawodów przy ul. Okrężnej.
Sposób wyłonienia zwycięzców
• Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie zajętych miejsc w poszczególnych kategoriach biegowych. Zawodnicy startują w następujących kategoriach wiekowych:
o Przedszkolaki – 100 metrów,
o Klasy I-II – 200 metrów,
o Klasy III-IV – 500 metrów,
o Klasy V-VI – 800 metrów,
o Klasa VII i Gimnazjum – 1000 metrów,
o Open – 2000 metrów.
Nagrody
• Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy, medale oraz puchary.
Sprawy różne
• Organizator zawodów nie odpowiada za rzeczy zaginione.
Opiekunowie powinni zabezpieczyć cenne przedmioty swoich dzieci.
• Organizator zapewnia na miejscu zawodów opiekę medyczną.
• Kwestie sporne dotyczące w/w regulaminu i sposobu prowadzenia przełajów rozstrzygają Organizatorzy.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas trwania imprezy.
• Uczestnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność podpisując oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na start w zawodach biegowych.
• Osoby niepełnoletnie startują w zawodach za zgodą opiekunów prawnych którzy wypełniają stosowne oświadczenie.
• O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Ornontowice Zakład Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach, 43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, NIP: 969-11-58-492, tel. (32) 235-45-45, e-mail: zgzg@op.pl.
II. Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji XX Jubileuszowych Biegów Przełajowych w Ornontowicach oraz w celu promocji zawodów w latach następnych.
III. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
IV. Prawo do cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
V. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, a także po ich zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z organizacją imprezy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych, w tym publikacji wyników imprezy.
VI. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:
– podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników serwisów, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, dostarczają usługi przechowywania danych,
– osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
– podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
– innym podmiotom współpracującym z Administratorem np. ubezpieczycielom, księgowym, prawnikom, programistom, Organom Administracji Państwowej i Samorządowej
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo o przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zapisania się i wzięcia udziału w XX Jubileuszowym Biegu Przełajowym o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice.