Jesteś tutaj:

Miesiąc: Październik 2018

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.0484.2018 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 30 października 2018 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 0050.0146.2019 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 18 września 2019 r. Urząd Gminy Ornontowice ogłasza nabór listy rezerwowej do udziału w Programie „Słoneczna Gmina Ornontowice II”, dotyczącym budowy instalacji fotowoltaicznych ze wsparciem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o złożenie deklaracji wraz z ankietą uczestnictwa w Projekcie w siedzibie tut. Urzędu w kancelarii lub przesłanie jej pocztą na adres Urzędu Gminy, ul. Zwycięstwa 26a,
43-178 Ornontowice.

Do projektu zgłaszanego do naboru nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18  przyjęto listę 81 uczestników (konkurs otwarty RPO WSL 2014-2020, maj 2018). Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które zostały ujęte w przedmiotowym konkursie, następnie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacje ogólne:

Gmina Ornontowice planuje ubiegać się o dofinansowanie Projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – wartość dofinansowania ok. 85% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny Uczestnika wynosi 15% kosztów kwalifikowanych oraz podatek VAT (stawka: 8% lub 23% od wkładu własnego).

Planowana realizacja Projektu nastąpi po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu i podpisaniu umowy przez Gminę Ornontowice z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO).

Słoneczna Gmina Ornontowice II” to Program, dzięki któremu poprzez montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych służących produkcji energii elektrycznej, możliwe jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Szczegółowe informacje określa Regulamin uczestnictwa w projekcie pn.: „Program Słoneczna Gmina Ornontowice II” przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.0484.2018 z dnia 30 października 2018 r. zmienionym zarządzeniem nr 0050.0146.2019 z dnia 18 września 2019 r.

Wymagane dokumenty:

Ankieta i deklaracja uczestnictwa w Projekcie (zał. 2)

Informacje dodatkowe:

Wydział Rozwoju i Inwestycji: tel. (32) 33 06 268, (32) 33 06 224.

Zarządzenie nr 0050.0146.2019

zał.2 ankieta i deklaracja

Klauzula RODO

 

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje Sesję Rady Gminy w dniu 7 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu: porządek

Bezdomny pies, błąkający się na ulicy Orzeskiej, został odłowiony w dniu 25.10.2018 r. przez Przychodnię Weterynaryjną OMNIWET z Orzesza do Schroniska “FAUNA” w Rudzie Śląskiej.

Zakład Gospodarki Zasobami Gminy informuje, że Świątynia Dumania – Park Archanioła otwarta będzie w Dzień Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny od godz. 8.00 do godz. 19.00.

Niezwłocznie po decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o przyznaniu dofinansowania, Wójt Gminy podpisał umowę na realizację zadania pn.: Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie Parku Gminnego w Ornontowicach.

Pracami objęte zostaną w sumie 162 drzewa, z czego 126 drzew rosnących w Części Gminnej Zabytkowego Założenia Pałacowo-Parkowego (prace dofinansowane ze środków WFOŚiGW) i 36 drzew zlokalizowanych poza terenem zabytkowym. Zakres prac obejmuje cięcia sanitarne, korekcyjne, obniżenie wysokości części drzew, redukcje żywej masy koron, ich wykonawcą będzie Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni Ryszard Góralczyk z Pszczyny-Ćwiklic.

Gmina Ornontowice pozyskała dotację na pielęgnację 126 drzew objętych strefą zabytkową w wysokości 30 240,00 zł (80% kosztów), pozostałe drzewa (36 sztuk) pielęgnowane są ze środków własnych. Całość zadania zamyka się kwotą 48 600,00 zł. Prace potrwać mają do końca listopada br.

Prosimy zatem o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w obrębie Parku.

Do góry