Jesteś tutaj:

Rok: 2019

Od 1 lipca 2019 r. zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr VII/61/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. W przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty będzie wynosiła: 18,00 zł miesięcznie/osobę. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka ta będzie wynosiła 35,00 zł miesięcznie /osobę. Każda osoba, która złożyła deklarację, otrzyma zawiadomienie o obowiązującej od 01.07.2019 r. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany stawki nie ma obowiązku składania nowej deklaracji. Numery indywidualnych kont bankowych, na które należy dokonywać wpłaty pozostają bez zmian. Wpłat należy dokonywać do dnia 20-go każdego miesiąca. Zmiany podyktowane zostały wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wszelkich informacji udziela Referat Gospodarki Odpadami pod nr tel: 32 330-62-35; 32 330-62-36.

 

Informuje się, iż w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn zm.), ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.), ustawy o podatku leśnym (Dz. U. 2019 r. poz. 888) minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy, wraz z załącznikami, oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

W związku z tym podatnicy, których zobowiązanie podatkowe powstanie od 1 lipca 2019 r. zobowiązani są do stosowania nowych druków informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Natomiast podatnicy, których zobowiązanie podatkowe powstanie do 30 czerwca 2019 r. zobowiązani są do stosowania druków obecnie obowiązujących.

Nowe druki również będą dostępne tak jak druki obecnie obowiązujące na stronie internetowej Urzędu Gminy Ornontowice www.bip.ornontowice.pl – zakładka podatki i opłaty lokalne – druki do pobrania.

Gdy rodzi się dziecko to zazwyczaj opiekę nad nim przejmuje mama. Warto przypomnieć o tym, że również ojcowie mają taką możliwość, a wspierają ich w tym przepisy prawa. Jeżeli tato dziecka podlega ubezpieczeniu chorobowemu to może skorzystać z trzech typów urlopów związanych z narodzinami dziecka. Są to: urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski.

 Więcej: Tata nie tylko od święta

Beata Kopczyńska

regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim

Organizatorem konkursu fotograficznego „Polska smakuje” jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Celem Konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, z wyłączeniem działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Regulamin: Regulamin konkursu fotograficznego

Do góry