Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Wpis postawowy

W katowickim KRUS wybrano najlepszych rolników prowadzących bezpieczne gospodarstwo rolne

W katowickiej siedzibie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyłoniono zwycięzców regionalnego etapu XV Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Zgłoszenia do tego etapu konkursu nadesłało 22 właścicieli gospodarstw z terenów subregionu bielskiego i katowickiego województwa śląskiego. Troje właścicieli będzie rywalizowało dalej w etapie wojewódzkim, o możliwość udziału w finale ogólnopolskim, w którym główną nagrodą jest ciągnik rolniczy marki Ursus.

Konkurs organizowany jest od 2003 roku przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Państwową Inspekcją Pracy. Nad tegorocznym, jubileuszowym patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Uczestnicy konkursu musieli zaprezentować swoje warsztaty pracy i osiągnięcia zawodowe, ale także poddać swe gospodarstwa rolne profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzają komisje konkursowe złożone ze specjalistów z zakresu BHP, reprezentujący KRUS, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego i Śląską Izbę Rolniczą.

W regionalnym etapie komisja oceniła ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy; stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych; wyposażenie maszyn w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami; stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie; warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich; stosowanie i stan oraz jakość środków ochrony osobistej, a także rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących
i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Nagrodzono 3 osoby, przyznano również 7 wyróżnień, w tym 2 wyróżnienia specjalne. Pierwsze miejsce w etapie katowickim przyznano Tomaszowi Długajczykowi z Tychów, prowadzącemu hodowlę trzody chlewnej i kur niosek, uprawiającemu zboża na obszarze 51 ha. II miejsce – małżeństwu Romanowi oraz Annie Flurom z Raciborza, zajmującym się produkcją roślinną, uprawą zbóż oraz warzywnictwem w gruncie i sadownictwem (6,4 ha). III miejsce otrzymało małżeństwo Łukasz i Izabela Korzeniowscy z Roztropic w powiecie bielskim, zajmujący się produkcją mieszaną – hodowlą bydła mlecznego oraz uprawą łąk i zbóż (16 ha).

Wyróżnienie specjalne otrzymali: Stanisław Dzida z Goczałkowic Zdroju w powiecie pszczyńskim, uprawiający warzywa w gruncie, ale także hodujący konie pod wierzch w Ochabach w gminie Skoczów w powiecie cieszyńskim oraz Barbara Glajcar z Puńcowa w gminie Goleszów w powiecie cieszyńskim, uprawiająca zboża.

Wyróżnienia za udział w konkursie otrzymali: Roman Ślosarczyk z Kóz w powiecie bielskim (uprawa domowych kwiatów doniczkowych), Marek i Sylwia Grela z Koryczan w gminie Żarnowiec powiat zawierciański (hodowla bydła mlecznego, uprawa łąk, kukurydzy i ziemniaków), Andrzej Lizoń z Siemianowic Śląskich (uprawa zbóż), Marcin Sikora z Goleszowa w powiecie cieszyńskim (bydło mleczne, łąki, zboża) oraz Jarosław Filozof z Kotkowa w gminie Wielowieś w powiecie gliwickim (trzoda chlewna, uprawa zbóż).

– „Sądzę, że wiele osób spoza Śląska, a nawet mieszkających w tym środkowym subregionie województwa śląskiego jest zdziwionych, że rolnictwo tutaj w ogóle istnieje. Tymczasem na terenach wiejskich Województwa Śląskiego żyje blisko 998 tysięcy osób, tj. ponad 21 proc. mieszkańców województwa i blisko 7 proc. ludności wiejskiej Polski. – stwierdził podczas wręczania nagród Piotr Dobosz – dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie – Kiedy na dodatek dowiedzą się, że rolnictwo ma się tutaj dobrze, choć problemów oczywiście nie brakuje, to zdziwienie będzie znacznie większe. Bo że ma się dobrze – o tym świadczy Państwa udział i to co zobaczyliśmy podczas audytów na własne oczy. I to mimo największego zagrożenia jakim jest dla rolnictwa w tym regionie ekspansja miejska, powiększanie się terenów pod inwestycję i rozwój przemysłu, stale poszerzane granice miast.

Już teraz niekiedy jest tak, że wyjeżdżacie państwo do swoich pól maszynami rolniczymi, poruszając się po drogach miejskich. Pola można znaleźć bezpośrednio za kamienicami albo sąsiadują one z nowoczesnymi zakładami produkującymi samochody. Coś na ten temat mogą powiedzieć uczestnicy z Siemianowic Śląskich oraz Tychów. Rozwój drogownictwa powoduje, że pola poprzedzielane zostały drogami, przez które niekiedy trudno się przemknąć, a uprawy zmniejszają się.

W eliminacjach katowickich można znaleźć cały przekrój rolnictwa. Są tutaj właściciele ponad 250 ha i niecałych 2 hektarów… ale pod szkłem. Cieszy powrót i próba ratowania tego co było kiedyś naszą piękną tradycją – mówię tutaj o hodowli koni i próbie odbudowania stadniny w Ochabach.

Wszystko to świadczy o tym, że śląska zaradność plus umiłowanie do ziemi wciąż ma się tutaj dobrze. Poprawa bezpieczeństwa jest głównym powodem, dla którego KRUS organizuje ten konkurs. Bo pieniądze są ważne, ale najważniejsze jest nasze zdrowie, zdrowie naszych dzieci i rodzin, które w tych gospodarstwach żyją..”

Jak podkreślał Tomasz Urban, kierownik sekcji promocji PIP w Katowicach, warto stosować się do zaleceń i uwag podczas audytu, gdyż w poprzednich edycjach, usunięcie niedomagań pozwoliło daleko zajść w konkursach poprzednikom. W 2012 roku zwycięzcami i zarazem właścicielami ciągnika rolniczego zostali Magdalena i Jakub Wojciechowie z Grzawy w powiecie pszczyńskim – właściciele gospodarstwa rolno-hodowlanego „Maj”.

Kierownik katowickiej placówki KRUS, Zbigniew Łopatecki, podziękował wszystkim instytucjom, firmom sponsorskim i patronom medialnym za pomoc w przeprowadzeniu eliminacji regionalnych.

– Szczególne podziękowania należą się Śląskiemu Inspektoratowi Państwowej Inspekcji Pracy, Śląskiej Izbie Rolniczej, Śląskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego oraz Wojewódzkiemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, które ufundowały nagrody rzeczowe. Dziękujemy także tyskiemu oddziałowi Alior Banku za poczęstunek podczas dzisiejszego spotkania dla naszych gości i uczestników konkursu.

Podczas podsumowania regionalnego etapu obecny był także dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Katowicach Tomasz Żabiński oraz Jakub Cofała – z-ca dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Finał wojewódzki konkursu odbędzie się 27 czerwca w Muzeum Medali im. Jana Pawła II w Częstochowie.

Fundacja Szafa Gra organizuje tegoroczny projekt Lato w teatrze w gminie Ornontowice. W tym roku uczestnicy dwutygodniowych warsztatów teatralnych będą poszukiwali swojej tożsamości i związków z miejscem, w którym żyją. Zajęcia będą odbywały się od 10 do 23 lipca. Każdego, kto chce dołączyć do grupy, zapraszamy do udziału w naborze, który odbędzie się 8 i 9 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach (ul. Dworcowa 1, Ornontowice, sala 101).

W programie znajdą się warsztaty, spotkania z ważnymi dla Śląska ludźmi, zajęcia integracyjne. Na warsztaty zapraszamy młodzież gimnazjalną oraz licealną z regionu. Uczestnicy wspólnie będą dążyć do stworzenia pokazu plenerowego, do którego zaproszeni zostaną również artyści ludowi i teatralni. Na pokazy zapraszamy 22 i 23 lipca do Parku Gminnego w Ornontowicach.

Na chętnych czekają warsztaty aktorskie, taneczne, scenograficzne, reżyserskie i muzyczne. Uczestnicy wezmą także udział w spotkaniach i zajęciach z uznanymi twórcami kultury na Śląsku.

Lato w teatrze to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

http://www.latowteatrze.pl/

Kontakt:

tel. 884 886 083

biuro@szafagra.org

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY

Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie

Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2017 r.

Okres zatrudnienia: 12.06.2017 do 31.12.2017 r. (z możliwością kontynuowania umowy)

1.Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych,

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie:

  • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
  • lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
  • lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
  • lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

2.Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

j) znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

3.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a) empatia,

b) komunikatywność,

c) odpowiedzialność,

d) kreatywność,

e) obowiązkowość,

f) rzetelność,

g) zaangażowanie i odporność na stres,

h) zdolności organizacyjne.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

– współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,

– pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawczych,

– pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

– merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

– pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,

– motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 700 a 2100, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godz. 700 a 2100 –  zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodzinny będzie wykonywać usługę (jeśli zajdzie taka potrzeba) w soboty.

5.Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem,

b) List motywacyjny

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 roku Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

f) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie/zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) kopia dowodu osobistego,

j) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

6. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

7.Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Żabik 9 lok 6i9

43-178 Ornontowice

w terminie do 09.06.2017 r.

(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 13.00)

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

Starosta Mikołowski serdecznie zaprasza na

Piknik z okazji Dnia Dziecka

pod patronatem

Starosty Mikołowskiego

1 czerwca 2017 r. , czwartek, godzina 11.00 – 13.00

W programie między innymi promocja kształcenia ponadgimnazjalnego i specjalnego.

Adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów

Partnerzy:

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie
Poradnia psychologiczno – Pedagogiczna w Mikołowie
Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zaprasza na spotkanie autorskie z Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim, które odbędzie się 7 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 16:00 w sali ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach. Wstęp wolny! Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Biblioteka na tropie zbrodni – spotkania z kryminałem”.

Szczegóły: http://bibliotekaornontowice.pl/gbp/?q=node/565

Do góry