Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Komunikaty

MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA: Usługi takie jak: obiekty handlowe – handlu hurtowego i detalicznego, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarski, fryzjerstwo.

SZCZEGÓŁY OFERTY I LOKALIZACJA:

Teren pod usługi o łącznej powierzchni 0,7212 ha położony przy ul. Skośnej składający się z działek nr 2827/12 (pow. 0,1000 ha), 2828/12 (0,1000 ha), 2829/12 (0,1000 ha), 2830/12 (0,1000 ha), 3073/12 (0,1726 ha) i 3074/12 (0,1486 ha). Działki są niezabudowane, niezadrzewione oraz położone poza wpływami eksploatacji górniczej.

Bezpośredni dojazd z drogi powiatowej (asfalt) oraz drogi gminnej (asfalt). Do węzła autostrady A1 jedyne 5 km, do Mikołowa oraz Gliwic ok 15 km, do Katowic 25 km.

UZBROJENIE TERENU:

Teren posiada dostęp do energii elektrycznej, wodociągu. W sąsiedztwie funkcjonują przedsiębiorstwa przemysłowe oraz usługowe.

PRZETARG: 24 kwietnia 2017 r.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 472 700,00 zł (do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT).

WADIUM: płatne do 18 kwietnia 2017 r. w kwocie 47 270,00 zł

Ogłoszenie: http://www.bip.ornontowice.pl/res/serwisy/pliki/14883268?version=1.0

Dodatkowych informacji udziela Wydział Środowiska Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Ornontowice (nr telefonu: 32 33 06 229).

 

Jak co roku, w miesiącu marcu przeprowadzamy badanie satysfakcji klienta zewnętrznego, w ramach realizowanego od kilku lat projektu „Kompetentni w administracji”. Badanie to będzie cennym materiałem poglądowym na temat obecnego funkcjonowania Urzędu jak i potrzeb związanych z podniesieniem poziomu świadczonych usług. Zwracamy się z prośbą do wszystkich odwiedzających Urząd o czynne włączenie się do akcji badawczej i o rzetelne wypełnienie ankiet. Kwestionariusz ankietowy można pobrać w budynku Urzędu Gminy oraz w wersji elektronicznej ze strony www.ornontowice.pl. Wypełnione kwestionariusze należy wrzucać do urny znajdującej się w holu na parterze budynku Urzędu (obok drzwi wejściowych). Z kolei ankiety wypełnione elektronicznie należy wysłać na adres: ug@ornontowice.pl. Termin składania ankiet upływa 31 marca br. Jeszcze raz zapraszamy do współpracy. Państwa opinie są dla nas bardzo ważnym drogowskazem w ramach realizowanych czynności, zmierzających do ciągłego podnoszenia jakości usług oferowanych przez nasz Urząd.

Ankieta elektroniczna: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ5453WpOSpYcTR3a-WAM0gekstxNeffHVnBXQuus97DKdkw/viewform

Ankieta w pdf: Ankieta_klient zewn_2017

 

Od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W/w warunki muszą być spełnione jednocześnie, żeby usunięcie mogło nastąpić bez kontroli administracyjnej. Spełnienie powyższych warunków wystarcza do usunięcia drzew lub krzewów bez zezwolenia i w takiej sytuacji nie jest wymagane spełnienie dodatkowych przesłanek z innych punktów art. 83f ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody, takich jak: obwód na wys. 130 cm (więcej niż 100 cm lub 50 cm dla poszczególnych gatunków drzew) – warunki te dotyczą innych przypadków usunięcia drzew lub krzewów.

Nowe przepisy nie oznaczają jednak braku jakichkolwiek ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów np.:

  1. zezwolenie musi być uzyskiwane, gdy nieruchomość stanowi własność podmiotów innych niż osoby fizyczne np. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a także gdy nieruchomość stanowi własność osoby fizycznej, a usunięcie dokonywane jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

  2. jeżeli zasięg prac związanych z usunięciem drzewa będzie wiązał się z zabronionym oddziaływaniem na chronione gatunki roślin, zwierząt lub grzybów – przed usunięciem drzewa należy uzyskać zezwolenie na odstępstwa od zakazów (organem właściwym w tej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska „RDOŚ” / Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska „GDOŚ”);

  3. zezwolenie jest także wymagane, jeżeli nieruchomość lub zieleń rosnąca na danej nieruchomości jest objęta ochroną konserwatorską – wówczas wycinkę drzewa należy poprzedzić uzyskaniem stosownego zezwolenia konserwatora zabytków;

  4. nie można usuwać drzew i krzewów objętych ochroną na mocy innych przepisów np. pomników przyrody (przed planowanym usunięciem takiego drzewa Rada Gminy musi podjąć stosowną uchwałę o zniesieniu ochrony pomnikowej).

Ponadto usuwanie drzew i krzewów ograniczone jest w okresie lęgowym, który w większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października. Może on ulegać znacznym przesunięciom w ciągu roku w zależności od warunków pogodowych. Dlatego jeżeli drzewa lub krzewy chcemy usuwać w okresie ochronnym, przed przystąpieniem do prac, należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość występowania w obrębie i bliskim sąsiedztwie usuwanych roślin, gatunków chronionych ptaków, odbywających lęgi. W przypadku stwierdzenia powyższego, należy drzewa lub krzewy usunąć poza okresem lęgowym.

Pamiętajmy, że ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego mieszkańca, dlatego też prosimy o rozważne podejmowanie decyzji w sprawie wycinki drzew. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na obecność zwierząt bytujących w koronach usuwanych drzew. Ponadto pamiętajmy, że drzewa to wielkie pochłaniacze dwutlenku węgla, fabryki tlenu i nawilżacze powietrza szczególnie ważne w naszym zanieczyszczonym środowisku.

Końcem ubiegłego roku zakończyły się prace związane z aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w tej części naszej Gminy, w której nie wykonano dotychczas kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy, kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków miała rozpocząć się w lutym br. Jednakże ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne podjęto decyzję o przesunięciu terminu rozpoczęcia kontroli na kwiecień br., nie chcąc narażać zdrowia kontrolujących, jak i kontrolowanych.

Urząd Gminy Ornontowice przypomina, że od 1 marca 2017 r. zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żabik 9, lokale 6 i 9
43-178 Ornontowice

tel. 32 235-45-03
tel. kom. 796-076-480; 794-403-158

e-mail: gops@ornontowice.pl

http://www.gops.ornontowice.pl/

 

 

Do góry