Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Komunikaty

W związku z silnymi porywami wiatru prosimy osoby przebywające na terenie parku gminnego o zachowanie szczególnej ostrożności.

 

Informujemy, że wszystkie informacje związane z przeprowadzonymi wyborami samorządowymi są na bieżąco zamieszczane i aktualizowane w Biuletynie Informacji Publicznej gminy (www.bip.ornontowice.pl) w zakładce:

WYBORY:

Wybory samorządowe 2018 – informacje ogólne http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/17918198

Wybory samorządowe 2018 w Ornontowicach  http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/16589453

w tym wyniki wyborów zbiorcze: http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/19528419

Kodeks wyborczy  http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/026/010

a także na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej przy boisku GKS Gwarek, w pobliżu ul. Zwycięstwa 7b.

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie

Z dniem 1 października 2018r. weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, składają sprawozdania wyłącznie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe, obowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowe w terminie złożenia zeznania.

Oznacza to, że podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych nie będą składać sprawozdań finansowych do naczelników urzędów skarbowych.

Pozostałe podmioty, obowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych udostępnione zostały struktury logiczne sprawozdań finansowych pod adresem: https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan.

Na Portalu Podatkowym udostępniona została zakładka e-Sprawozdania Finansowe https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-sprawozdania-finansowe, w której zamieszone są informacje ogólne o wprowadzonych rozwiązaniach, najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, a także link do opublikowanych struktur sprawozdań finansowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie

Zgodnie z art. 1 ust. 1. Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Ustawa zakłada, że przekształcenie użytkowania wieczystego we własność będzie odpłatne. Zamiast rocznych opłat za użytkowanie właściciele gruntów będą zobligowani uiścić opłatę przekształceniową. Opłata rozłożona będzie na 20 rat płatnych w rocznych odstępach.

Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie ma odpowiadać wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. I tu bardzo ważna ustawowa informacja: wysokość opłat za przekształcenie będzie ustalona według stanu na 1 stycznia 2019 roku obowiązującego w danej gminie.

Dzięki ustawie możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo i wówczas w przepisach określono wysokość bonifikaty. Bonifikata ustawowa obejmuje przekształcenia użytkowania na gruntach Skarbu Państwa. Dla tych, którzy postanowią zapłacić całą 20-letnią sumę jednorazowo w pierwszym roku, bonifikata będzie wynosiła 60 proc., a w kolejnych latach będzie obniżana o 10 proc. Jednakże w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zadecyduje właściwa rada.

Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu właściwego do prowadzania księgi wieczystej, w terminie 14 dni od dnia jego wydania. Zaświadczenie z urzędu wydane zostanie nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (bez dokonania opłaty skarbowej) lub na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku (opłata skarbowa wynosi wówczas 50 zł).

Zgodnie z art. 7 ust 9 i 10 po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od wniosku o wykreślenie wpisu, o którym mowa w art. 4 ust. 5, pobiera się opłatę stałą w wysokości: 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej.

Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami

tel.: 32 3306229

Do góry