Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Komunikaty

Wójt Gminy ogłasza nabór do udziału w Programie „Słoneczna Gmina”, dotyczącym budowy instalacji fotowoltaicznych ze wsparciem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Osoby zainteresowane udziałem w programie muszą złożyć wniosek w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 113 w terminie do 31.01.2018 r. Pierwszeństwo do udziału w konkursie mają osoby, które zdeklarowały chęć udziału w poprzednim konkursie, następnie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

„Słoneczna Gmina” to Program, dzięki któremu poprzez montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych służących produkcji energii elektrycznej, możliwe jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Szczegółowych informacji o warunkach przystąpienia do Programu, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wydziale Środowiska Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami.

Do pobrania: Zarządzenie nr 0050.0372.2018 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udziału w Projekcie pn. „Słoneczna Gmina Ornontowice”, dotyczącym budowy instalacji fotowoltaicznych: RZWO.0050.0372.2018

W dniu 20 grudnia 2017 roku Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XXXVIII/317/17 w sprawie budżetu Gminy Ornontowice na rok 2018.

Budżet na rok 2018:

1 Dochody budżetu gminy w wysokości 31 316 251,70 zł w tym :

a) Dochody bieżące w kwocie 29 465 788,70 zł

b) Dochody majątkowe w kwocie 1 850 463,00 zł

w tym ze sprzedaży majątku 219 082,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34 064 209,68 zł w tym

a) Wydatki bieżące w kwocie 28 220 055,36 zł

b) Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 5 844 154,32 zł

3. Planowany deficyt gminy stanowi kwotę 2 747 957,98. Zostanie on sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Ustala się przychody w kwocie 2 830 437,98 z następującego tytułu:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wyżej wymienionej ustawy.

5. Ustala się rozchody w kwocie 82 480,00 z następujących tytułów :

a) spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek 82 480,00 zł.

Pełny dokument „Budżet Gminy Ornontowice na 2018 r.” jest dostępny na stronie http://www.bip.ornontowice.pl

Od 2 stycznia 2018 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Brzozowej (tj. nowej drogi dojazdowej do PSZOK) czynny będzie:

– od wtorku do piątku w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godz. od 13:00 do 17:00;

– od wtorku do piątku w okresie od 1 listopada do 31 marca w godz. od 12:00 do 16:00;

– w soboty przez cały rok w godz. od 9:00 do 13:00.

W poniedziałki PSZOK będzie nieczynny.

Od 2 stycznia 2018 r. mieszkańcy dostarczający odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zobowiązani będą okazać dokument potwierdzający uiszczenie na rzecz Urzędu Gminy Ornontowice najbardziej aktualnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nie okazania takiego dokumentu odpady nie zostaną przyjęte.

Od 2 stycznia 2018 r. odpady ulegające biodegradacji nie będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji przez firmę odbierającą odpady. Odpady te w ramach opłaty uiszczanej przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Transport wszystkich odbieranych odpadów do PSZOK zapewnia odpowiednio mieszkaniec lub właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.

Regulamin korzystania z PSZOK obowiązujący od 1 stycznia 2018r

Do góry