Świadczenia rodzinne

Poniżej znajdują się odnośniki do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na której znajdują się aktualne informacje dotyczące:

 

W przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne należy skontaktować się z inspektorem ds. świadczeń rodzinnych – Mariolą Gałąską lub pod nr telefonu 32 235 45 03.

Druki wniosków na świadczenia rodzinne oraz niezbędne oświadczenia do wniosku można pobrać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach przy ul. Żabik 9 lok. 6 i 9 w godzinach pracy ośrodka:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:00 – 15:00
 • środa: 7:00 – 17.00
 • piątek: 7:00 – 13:00

Świadczeniami rodzinnymi są:
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscu nauki, na częściowe pokrycie wydatków związanych z dojazdami do miejsca nauki,
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

2. świadczenia opiekuńcze:

 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy;

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe). 

4. świadczenie rodzicielskie.

Składanie wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych drogą elektroniczną

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia(serwis zewnętrzny) 

Wniosek elektroniczny i załączniki do wniosku opatruje się:

 1. bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo

 2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP(serwis zewnętrzny)

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne nie może złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o świadczenia rodzinne, osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu wyżej wymienionych mechanizmów.