Aktualności

Wszystkim Dzieciom składamy serdeczne życzenia!

Dużo szczęścia, uśmiechu i radości,

samych dobrych ocen w szkole i beztroskiej zabawy!

 

Serdecznie zapraszamy na Dzień Dziecka do Amfiteatru Parkowego.

Na małych i dużych czekają liczne atrakcje:

15.00 – Gry, zabawy, pokaz mażoretek, warsztaty szczudlarskie, Duże Szachy, konkursy, animacje;

17.00 – Koncert piosenki dla dzieci;

17.30 – Spektakl dla dzieci pt. ” Teo, śląski dinozaur”.

 

 

 

Informacja z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Przekazujemy informacje przesłane przez Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego z zakresu rejestrów: TERYT i REGON. W załączeniu skan folderu informacyjnego (załącznik 1) pt.: „Rejestr TERYT i rejestr Regon w Internecie”, w którym znajdują się informacje na temat kanałów dostępu do danych rejestrów urzędowych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz krótki opis dostępnych za ich pomocą funkcjonalności.

W folderze znajdą Państwo również adres nowej witryny internetowej rejestru TERYT uruchomionej 31 marca 2017 r., pod którym dostępne są m. in. zmodernizowane funkcje przeglądania, pobierania czy wyszukiwania danych. Tym samym zaprzestano utrzymywania dotychczasowych rozwiązań służących udostępnianiu danych z rejestru TERYT dedykowanych użytkownikom indywidualnym. Użytkownikom systemowym rekomenduje się korzystanie z uruchomionej w 2015 r. usługi sieciowej – Interfejsy API.

Jednocześnie, mając na uwadze czas potrzebny na dostosowanie się do nowych rozwiązań (zmiana formatu plików XML), w nowej witrynie rejestru TERYT w zakładce:

Pobieranie – pliki pełne”(http://eteryt.stat.gov.pl→Baza TERYT→Dla użytkowników indywidualnych→Pobieranie→Pliki pełne) pod odnośnikiem „Katalog ulic – pliki pełne wg dotychczasowej struktury xml” lub bezpośrednio pod adresem:

http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/udostepnianie_danych/baza_teryt/uzytkownicy_indywidualni/pobieranie/pliki_pelne_dodatkowy.aspx, została udostępniona podstrona, która umożliwia użytkownikom indywidualnym pobieranie plików z katalogiem ulic w dotychczasowym formacie XML.

Pliki zamieszczane we wskazanej wyżej lokalizacji będą aktualizowane zgodnie z cyklem aktualizacji katalogu ULIC do 29 września 2017 r. Po upływie tego terminu pliki będą dostępne wyłącznie w formacie XML zastosowanym w nowej opcji pobierania.

Załącznik nr 1 – folder informacyjny GUS pt. Rejestr TERYT i rejestr REGON w Internevie.(6692516_4874338)

Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest każdego roku 27 maja, w rocznicę wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych w Polsce, które odbyły się 27 maja 1990 roku.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl przepisu art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 277, z późn. zm.) rolnik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalność gospodarczej zobowiązany jest do 31 maja złożyć w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów
z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kwota graniczna za 2016 r. wynosi 3258 zł.

Przekroczenie obowiązującej w roku 2016 kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia albo oświadczenia w KRUS o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w terminie do 31 maja 2017 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników.

W dn. 19 maja 2017 r. (piątek) – na zaproszenie p. Anny Hetman, Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój – odbyła się w Jastrzębiu-Zdroju XLII sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (regionalnej organizacji samorządu lokalnego województwa śląskiego). W XLII sesji Zgromadzenia Ogólnego wziął udział p. Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski, p. Grzegorz Wolnik – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego oraz p. Tomasz Zjawiony – Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W XLII sesji Zgromadzenia Ogólnego uczestniczyło 71 delegatów – prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów (lub zastępców), reprezentujących 132 gminy i powiaty członkowskie Związku (liczba członków stowarzyszenia w ostatnich kilkunastu miesiącach stale wzrasta).

W trakcie XLII sesji odbyła się dyskusja nt. koniecznych działań w związku z przeprowadzanymi i planowanymi zmianami w ustroju samorządu terytorialnego z udziałem zaproszonych gości reprezentujących ogólnopolskie i regionalne organizacje samorządowe:

  1. p. Zygmunta Frankiewicza – Prezesa Związku Miast Polskich;

  2. p. Henryka Brzyszcza – Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, Prezesa Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, który w pierwszym półroczu br. sprawuje prezydencję w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (utworzonego przez dziewięć regionalnych organizacji samorządowych).

Podczas XLII sesji Zgromadzenia Ogólnego Związku debatowano nt. zapowiadanych zmian w ustawodawstwie, polegających m.in. na ograniczeniu liczby kadencji osób pełniących w samorządach funkcje wykonawcze z wyboru. W przekonaniu zgromadzonych delegatów takie rozwiązanie jest niezgodne z Konstytucją RP i zawiera szereg poważnych wad, które zaszkodzą samorządności lokalnej w Polsce, a w konsekwencji doprowadzą do jej osłabienia. W dyskusji podkreślono też znaczenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób pełniących w samorządach funkcje wykonawcze z wyboru, które ze względu na skomplikowane uwarunkowania prawne funkcjonowania samorządów lokalnych nabywa się z czasem. Ponadto praktyczne doświadczenie wskazuje, iż gminy i powiaty, które cechują się ciągłością władzy odnoszą z reguły wyraźnie większe sukcesy, m.in. poprzez zintegrowane podejście do rozwoju lokalnego i efektywne zarządzanie usługami publicznymi. W ramach dyskusji zwrócono też uwagę na kwestie związane z wprowadzanymi zmianami w przepisach, które prowadzą do centralizacji zadań realizowanych do tej pory przez samorząd terytorialny.

W trakcie XLII sesji Zgromadzenia Ogólnego Związku debatowano także nad koniecznością podjęcia skutecznych działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji, która jest wielką bolączką w woj. śląskim. Stwierdzono, że podejmowane do tej pory działania nie są wystarczająco skuteczne w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Obecna sytuacja wymaga radykalnych działań, które w oparciu o aktualny stan prawny nie są możliwe. Uzgodniono, że niezbędne w tej sytuacji jest przyjęcie na poziomie krajowym rozwiązań systemowych, które wprowadzą zakaz sprzedaży określonych rodzajów szkodliwych paliw oraz określą odpowiednią jakość kotłów. Zgromadzeni delegaci podkreślili w przyjętym stanowisku, że bardzo istotne jest zwiększenie zakresu przedmiotowego oraz puli środków przeznaczonych na finansowanie zadań realizowanych na rzecz ograniczenia niskiej emisji, które polegają na modernizacji lub zmianie systemów ogrzewania. Wprowadzone rozwiązania systemowe powinny stanowić element kompleksowego, narodowego programu zwalczania zjawiska tzw. niskiej emisji.

Zgromadzeni delegaci wyrazili zaniepokojenie rządowym projektem ustawy Prawo wodne. Wprowadzone bowiem w jego ramach opłaty za pobór wody mogą spowodować wzrost kosztów dostarczania wody, który przełoży się na wzrost ceny wody dla odbiorców, jak też zwiększenie kosztów funkcjonowania jednostek gminnych oraz cen wielu produktów i usług. Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego Związku stwierdzili, że nie negują konieczności wprowadzenia zmian w systemie i zarządzaniu gospodarką wodną, lecz zdecydowanie nie zgadzają się na te z rozwiązań w projekcie ustawy, które przerzucają koszty reformy gospodarki wodnej na jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznie na ich mieszkańców.

Zgromadzenie Ogólne Związku w trakcie XLII sesji przedyskutowało i przyjęło stanowiska w następujących – istotnych dla regionu oraz samorządu lokalnego – kwestiach:

  1. w/s wprowadzanych i planowanych zmian w ustroju samorządu terytorialnego;

  2. w/s przyjęcia Karty Samorządności;

  3. w/s konieczności podjęcia skutecznych działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji;

  4. w/s projektu ustawy Prawo wodne.

Ferdynand Morski

dyrektor biura

Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Zdjęcia: archiwum ŚZGiP

Do góry