Aktualności

Przypominamy mieszkańcom o zasadach dotyczących czystości na chodnikach przylegających do nieruchomości oraz utrzymania rowów przydrożnych, zjazdów wraz z przepustami oraz rowów melioracyjnych.

Obowiązek uprzątnięcia zanieczyszczeń, w tym błota, śniegu, lodu z chodników przydrożnych usytuowanych wzdłuż nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4) Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy do właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z zapisami art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do właściwości zarządcy drogi, którym jest odpowiedni organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego należą m. in. sprawy z zakresu utrzymania i ochrony dróg.

Zatem utrzymanie rowów przydrożnych leżących w pasie drogowym, należy do jego zarządcy, czyli odpowiednio do:

wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – drogi gminne,

– zarządu powiatu – drogi powiatowe,

– zarządu województwa – drogi wojewódzkie,

– Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – drogi krajowe.

Art. 30 ww. Ustawy reguluje także kwestie utrzymania zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, obowiązki te należą do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi, czyli właścicieli/użytkowników posesji korzystających z tych zjazdów.

Natomiast obowiązek utrzymania rowów melioracyjnych, na podstawie art. 205 Ustawy Prawo wodne, spoczywa na zainteresowanych właścicielach gruntów, przez których działkę rów ten przebiega, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy (i płacą wynikające z tego składki) do tej spółki.

W 51. edycji do Nagrody teatralnej „Złote Maski” w województwie śląskim kandydują przedstawienia, których premiery miały miejsce w teatrach województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Iwona Woźniak wraz z Teatrem Naumionym otrzymali nominację do nagrody specjalnej za propagowanie kultury regionalnej w spektaklach i warsztatach teatralnych.

W obecnej edycji przedstawienia oceniane były w ośmiu kategoriach: przedstawienie roku oraz przedstawienie spektakl dla młodych widzów, które mają charakter honorowy oraz: aktorstwo – rola kobieca, aktorstwo – rola męska, aktorstwo – rola wokalno-aktorska, reżyseria scenografia oraz nagroda specjalna.

Nazwiska laureatów poznamy na uroczystości organizowanej wspólnie z Województwem Opolskim, które także przyznaje Złote Maski wg własnego regulaminu. Gala wręczenia nagród odbędzie się 1 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Źródło: https://www.slaskie.pl/content/znamy-nominowanych-do-zlotych-masek?fbclid=IwAR0YDON5TqTx6J1KqEv0tvsHRrfuLCDowmf5I13nlG5ya7uYmFfQzpMyooQ

 

13 marca br. odbyło się drugie spotkanie Wójta Gminy Ornontowice z mieszkańcami. Przedstawiona została prezentacja dot. zmian wprowadzonych do budżetu 2019 roku oraz nowych zadań inwestycyjnych.

Następnie głos zabrali mieszkańcy, zgłaszając swoje uwagi, sugestie i problemy, po czym Wójt udzielił odpowiedzi na poszczególne pytania.

Poruszono m.in. tematy:

 • remontów dróg gminnych,

 • ścieżek rowerowych, bezpieczeństwa rowerzystów,

 • grubowarstwowego oznakowania poziomego ul. Zamkowej,

 • tymczasowego wycofania środków na wykonanie budowy oświetlenia ul. Klonowej,

 • przekraczania prędkości przez samochody poruszające się po ul. Nowej (propozycja zabudowania progów zwalniających),

 • zanieczyszczenia Potoku Ornontowickiego i konieczności wykaszania skarp cieku,

 • programu „Słoneczna Gmina”,

 • ewentualnych możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii (pompy ciepła, panele słoneczne),

 • walki ze smogiem, kontroli palenisk,

 • zabudowy progów zwalniających na ul. Polnej,

 • przyłączenia do sieci gazowej przy ul. Polnej,

 • projektowanej kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej,

 • oświetlenia ul. Bujakowskiej,

 • zanieczyszczenia rowu przy ul. Bujakowskiej,

 • załamania asfaltu przy ul. Bujakowskiej,

 • zbyt wczesnego wyłączania oświetlenia ulicznego,

 • gospodarki odpadami komunalnymi (organizacja PSZOK, odbiór liści i gałęzi, planowana podwyżka za odbiór odpadów),

 • dokończenia projektu sieci ciepłowniczej w centrum gminy, odstąpienia od budowy ciepłociągu przez gminę oraz możliwości znalezienia Inwestora obcego do budowy ciepłociągu.

Kolejne spotkanie przewidziane jest na czerwiec br.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach przedstawia plan działań w kwietniu br.:

TERMIN

DZIAŁANIE

MIEJSCE

4 kwietnia

godz. 16:30

Wielkanocne wianki. Warsztaty rękodzieła artystycznego dla młodzieży i dorosłych.

Zapisy w bibliotece, nr tel. 32 336 13 90

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach

12 kwietnia

godz. 16:00-17:00

Wielkanocne wyszywanki. Warsztaty dla dzieci w wieku 5-12 lat.

Zapisy w bibliotece, nr tel. 32 336 13 90.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach

18 kwietnia

godz. 10:00-12:00

Wielkanocne szukanie Zajączka. Spotkanie animacyjne i warsztatowe z niespodziankami i czytaniem bajki dla dzieci w wieku 4-10 lat.

Zapisy w bibliotece, nr tel. 32 336 13 90

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach

24 kwietnia

godz. 10:00-11:00

Biblioteczne Animacje dla dzieci w wieku 2-4 lat, temat: Kolorowa wiosna

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach

 

Do góry