Aktualności

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że w dniu 15.10.2019r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mikołowie odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców, na którym omówione zostaną zmiany w zakresie podatku od towarów i usług w 2019r. (część 2).

W ramach podpisanego Listu Intencyjnego pomiędzy gminą Ornontowice a Górnikiem Zabrze, gmina, która posiada tytuł „Partnera społecznego” ma możliwość szeroko rozumianej promocji podczas tej imprezy sportowej. Ponadto chętni do udziału w meczu mieszkańcy otrzymają zniżkę na zakup biletów w wysokości 20%. Dodatkowych informacji udziela Referat Komunalny pod numerem tel. 32 3306232.

Informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Śląskiego projekt pn. „Program Słoneczna Gmina Ornontowice II” został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

W chwili obecnej przystępujemy do procedury podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Uczestnicy projektu zobowiązani są do podpisania umowy uczestnictwa projektu w terminie do dnia 16.10.2019 r.

Do góry