Aktualności

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty Rada Gminy Ornontowice na sesji w dniu 27.06.2019 r. podjęła nową Uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Ornontowice oraz dwie Uchwały w sprawie:

  • regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla uczniów w Gminie Ornontowice,

  • regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice

Powyższe uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Po uprawomocnieniu się przedmiotowych uchwał można będzie pobrać ze strony internetowej Gminy lub osobiście w Urzędzie, druk wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla uczniów i studentów.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium specjalnego upływa z dniem 15 października br.

Zmiana ustawy o systemie oświaty nałożyła na Gminy obowiązek zmiany treści dotychczas obowiązujących uchwał. Na mocy prawa i podjętych uchwał zmieniły się dotychczasowe zasady przyznawania stypendium dla młodzieży szkolnej i studentów i tak:

  • wszyscy uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. K. Miarki w Gminie Ornontowice bez względu na miejsce zamieszkania ucznia mogą zawnioskować o przyznanie stypendium specjalnego, składając stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Ornontowice,

  • uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej Gminy, a uczęszczający do szkół w innych miejscowościach, wnioski o stypendia winni składać w Urzędach/Starostwach Powiatowych, które są organem prowadzącym dla tych szkół do których uczęszcza uczeń (przykład: uczeń uczęszczający do szkoły podstawowej w Gliwicach, Katowicach,… ubiega się o stypendium w tych gminach, miastach),

  • uczniowie szkół ponadpodstawowych wnioski o stypendia winni składać w Urzędach/Starostwach Powiatowych, które są organem prowadzącym dla tych szkół do których uczęszcza uczeń. (przykład: uczeń realizujący naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach ubiega się o stypendium w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, które jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych),

  • studenci zamieszkali na terenie Gminy Ornontowice ubiegają się o stypendia wg dotychczasowych zasad, na podstawie nowej Uchwały.

Do pobrania:
IX_76_19_lokalny program
IX_77_19_regulamin_uczniowie
IX_78_19_regulamin_studenci

W dniu 9.07.2019 r. została podpisana umowę na modernizację dróg gminnych. Prace budowlane będą realizowane w terminie od 9.07.2019 r. do 30.09.2019 r. według wyznaczonego wcześniej harmonogramu, o którym będziemy na bieżąco informować. Prace będą dotyczyły fragmentów następujących ulic: ul. Zwycięstwa, ul. Leśna, ul. Polna, ul. Orzeska, ul. Działkowa, ul. Jasna, ul. Kolejowa, ul. Bankowa, ul. Graniczna, ul. Marzankowice i ul. Grabowa.

Przepraszamy za niedogodności z tym związane i prosimy o wyrozumiałość ze strony mieszkańców.

 

Zarządzenie Nr 0050.0102.2019 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie projektów na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Ornontowice w 2019 roku: zarządzenie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie, nadkom. Krzysztofa Skowrona.
Rodzinie i bliskim śp. Komendanta składamy szczere kondolencje i wyrazy współczucia.

Pogrzeb tragicznie zmarłego komendanta mikołowskiej Policji, Nadkomisarza Krzysztofa Skowrona, odbędzie się w sobotę 13 lipca w Knurowie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 9 w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. Kapelanów Wojskowych 5.

Foto: http://slaska.policja.gov.pl/

 

Do góry