Jesteś tutaj:

Autor: Redaktor

Prawie 13 tys. firm zgłosiło się w województwie śląskim do „Małego ZUS Plus” w terminie od 1 lutego do 2 marca. To właśnie 2 marca był ostatnim dniem na zgłoszenie firm do tej ulgi. Najwięcej przedsiębiorców chcących skorzystać z ulgi zarejestrowało się w rybnickim oddziale ZUS, najmniej w zabrzańskiej placówce.

Od 1 lutego 2020 r. weszły w życie zmiany w „małym ZUS” dla przedsiębiorców, czyli tzw. „mały ZUS plus”. Dzięki nim z nowej ulgi może skorzystać więcej firm niż poprzednio, gdyż zwiększyła się, prawie dwukrotnie, maksymalna kwota przychodu, jaką płatnik mógł uzyskać w poprzednim roku swojej działalności. Już nie 67,5 tys. zł, ale 120 tys. zł przychodu za ubiegły rok.

Czekali na ostatni moment na zgłoszenie

– Analizując statystyki wpływu zgłoszeń do „Małego ZUS Plus” można zauważyć, że biznesmeni w województwie śląskim decyzję o skorzystaniu z ulgi zostawili sobie na ostatni moment. W województwie śląskim od 1 lutego do 23 lutego do “małego ZUS plus” zgłosiło się 6769 firm, a w ostatnim tygodniu lutego i 2 marca, tych zgłoszeń było praktycznie tyle samo co przez trzy wcześniejsze tygodnie, czyli ponad 6 tysięcy – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

W sumie od 1 lutego do 2 marca do “małego ZUS plus” w Śląskim zgłosiło się 12 886 przedsiębiorców.

Co się zmienia „mały ZUS Plus”?

Oprócz zwiększonej kwoty przychodu za ubiegły rok, zmienił się także sposób obliczania składek. Do tej pory w ramach „małego ZUS” przedsiębiorca opłacał składki na ubezpieczenia społeczne uzależnione od przychodu. Teraz kwota składek na „mały ZUS plus” zależy od dochodu, a podstawą wymiaru składek jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli w 2020 roku między 780 zł a 3136,20 zł).

Pomocnym w obliczeniu nowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne może być kalkulator składek, specjalnie przygotowany przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który jest dostępny na stronie eSkladka.pl.

Dla kogo jeszcze w tym roku „Mały ZUS Plus”?

Przedsiębiorcy, którym w ciągu roku skończy się 24-miesięczny okres opłacania preferencyjnych składek (bez znaczenia czy to będzie w połowie marca, w kwietniu, czy innym miesiącu) i spełnią warunki do „małego ZUS plus” mogą z tej ulgi skorzystać. Muszą jednak pamiętać o siedmiodniowym, nieprzekraczalnym terminie na zgłoszenie z nowym kodem do ubezpieczeń społecznych (0590 lub 0592). Te 7 dni liczy się po zakończeniu preferencyjnych składek, inaczej mówiąc od pierwszego dnia, w którym spełnią warunki małego ZUS plus. Podobnie jest z płatnikami, którzy w ciągu roku odwieszą swoją działalność. Tutaj też obowiązuje ich termin siedmiu dni na zgłoszenie z nowym kodem do ubezpieczeń społecznych i spełnieniu ustawowych warunków do przyznania ulgi, w tym prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni.

Niskie składki to niskie świadczenia

Ulgi w opłacaniu niższych składek to propozycja, a nie obowiązek. Przedsiębiorca może z nich skorzystać, ale nie musi. Ważne, by podjął tę decyzję świadomie, mając na uwadze to, że opłacanie niższych składek przełoży się w przyszłości na niższe świadczenia, w tym zasiłki chorobowe, opiekuńcze, renty, ale i emeryturę.

Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z ulgi i obliczaniu składek są już dostępne na stronie www.zus.pl.

Oddział Wpływ zgłoszeń do „Małego ZUS Plus” od 1.02.2020 do 2.03.2020
Bielsko-Biała 2457
Chorzów 2274
Częstochowa 1867
Rybnik 2735
Sosnowiec 1894
Zabrze 1659

Beata Kopczyńska
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa śląskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin i opiekunów, z terenu Gminy Ornontowice. Działania adresowane są do osób niepełnosprawnych, opiekunów tych osób, jak i członków rodzin w okresie od marca do lipca 2020 r.

Projekt zakłada następujące działania:

  • Stworzenie grupy wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Oferta ta jest skierowana do opiekunów osób niepełnosprawnych czy niesamodzielnych. Stworzenie grupy ma na celu integrację uczestników, nawiązanie kontaktów i współpracy
z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach wzajemnego wsparcia uczestnicy mogą wymieniać się informacjami o możliwościach korzystania z dotacji na sprzęt rehabilitacyjny na likwidowanie barier architektonicznych, na turnusy rehabilitacyjne czy zniżki na zakup leków i środków higienicznych z funduszu ochrony zdrowia. W ramach działania grupy, organizowane będą spotkania ze specjalistami np. rehabilitantem, psychologiem, dietetykiem itp. Spotkania będą odbywać się dwa razy
w miesiącu, w siedzibie Punktu Konsultacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ornontowicach przy ulicy Żabik 6/8. Przewiduje się, ze grupa będzie liczyć od 10 – 12 osób.

  • TRANSPORT dla osób z Gminy Ornontowice do placówek na terenie powiatu mikołowskiego.

Działanie to skierowane jest do osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 25 r.ż., z terenu Gminy Ornontowice, które uczęszczają do placówek wsparcia dziennego na terenie powiatu mikołowskiego W ramach pomocy zostanie, raz w miesiącu przez 5 dni roboczych
od poniedziałku do piątku, zapewniony dowóz osób niepełnosprawnych do ośrodków wsparcia.

  • Wyjazdy kulturalno – integracyjno – turystyczne dla osób niepełnosprawnych, opiekunów, członków rodzin.

Wyjazd skierowany do osób niepełnosprawnych, jak i opiekunów i członków ich rodzin. Umożliwiający osobom mającym trudności w uczestniczeniu w życiu kulturalnym, a tym samym społecznym, wzięcie udziału w wydarzeniach środowiska lokalnego a także zwiększenie aktywności.

Działania w ramach projektu są finansowane ze środków Jastrzębskiej Spółki Węglowa S.A. oraz Gminy Ornontowice.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach przy ul. Żabik 9/ 6 i 9, nr tel. 794 403 158 lub 32 235 45 03

Osoby, które nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego i dorabiają do swojej emerytury lub renty, od 1 marca 2020 roku mogą więcej zarobić. Zmieniły się limity przychodów i są wyższe niż w poprzednim kwartale.

Limity przychodów dotyczą rencistów oraz tych emerytów, którzy pobierają świadczenie, ale jeszcze nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego, który dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. – To właśnie wcześniejsi emeryci oraz renciści muszą kontrolować wysokość swoich przychodów z tytułu dodatkowej pracy. Świadczeniobiorca, który już osiągnął powszechny wiek emerytalny może dorabiać bez żadnych ograniczeń i nie martwić się tym, że z powodu przekroczenia limitów jego emerytura będzie zawieszone lub zmniejszone. Taką samą sytuację mają renciści, którzy pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, a ich niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Kiedy zmniejszenie, a kiedy zawieszenie emerytury
Kwoty, do których mogą dorobić emeryci i renciści zmieniają się co trzy miesiące. Wpływ na zawieszenie lub pomniejszenie świadczenia ma przychód ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od której są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.
Nowe limity obowiązują od 1 marca do 31 maja 2020 r. Należy powiadomić ZUS o wysokości osiąganego przychodu jeśli przekroczymy limity. Jeżeli z zawiadomienia o wysokości przychodu, jaki zamierzamy osiągnąć, wynika, że:
-nie przekroczymy 3639,10 zł miesięcznie – świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości,
-przekroczenie 3639,10 zł, ale nie więcej niż 6758,20 zł powoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia,
-przekroczenie 6758,20 zł – wypłata świadczenia będzie zawieszona.

Aktywność seniorów rośnie
Zwiększa się liczba pracujących seniorów. W ciągu ostatnich czterech lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około 30 proc. Dane z 2018 r. pokazują, że 90 proc pracujących emerytów to osoby w wieku 60-65 lat i więcej. To dobra wiadomość, bo to właśnie ta grupa pracujących emerytów, czyli tych, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat – mężczyzna może dorabiać bez żadnych limitów i nie martwić się rozliczeniami z ZUS. W większości, po otrzymaniu świadczenia, aktywność podejmują panie (56 proc. – dane za 2018 r.).

Beata Kopczyńska
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa śląskiego

Do góry