Zabytki

Na terenie Gminy Ornontowice obiektami wpisanymi do rejestru zabytków konserwatora są:
1) park krajobrazowy w stylu angielskim, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych decyzją nr A/1277/81;
2) park krajobrazowy w stylu angielskim, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych decyzją nr A/1278/81.
Dla obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych obowiązują przepisy związane z ochroną zabytków.
Obszarem chronionym na mocy planu jest stary cmentarz rzymsko – katolicki przy ulicy Orzeskiej.
Dla obszaru chronionego na mocy planu ustala się: nakaz utrzymania historycznej kompozycji alejek oraz ogrodzenia
Obiektami zabytkowymi chronionymi na mocy ustaleń planu, wpisanymi do ewidencji zabytków są:
1) kościół p.w. św. Michała Archanioła, ul. Zamkowa 1;
2) plebania, ul. Zamkowa 4;
3) klasztor zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P., ul Zamkowa 2;
4) obora i stajnia, ul. Zamkowa 3;
5) obory i spichlerz, ul. Zamkowa 3;
6) budynek gospodarczy (kuźnia), ul. Zamkowa 3;
7) budynek mieszkalny obsługi I, ul. Zamkowa 3;
8) budynek administracyjny, ul. Zamkowa 3;
9) stajnia koni wierzchowych, ul. Zamkowa 3;
10) wozownia, ul. Zamkowa 3;
11) stajnia koni młodych, ul. Zamkowa 3;
12) szklarnia, ul. Zamkowa 3;
13) budynek mieszkalny obsługi II, ul. Zamkowa 3;
14) budynek mieszkalny, ul. Leśna 11;
15) budynek mieszkalny, ul. Leśna 43;
16) budynek mieszkalny, ul. Leśna 49;
17) budynek mieszkalny, ul. Leśna 53;
18) budynek mieszkalny, ul. Leśna 65;
19) budynek mieszkalny, ul. Leśna 75;
20) budynek mieszkalny, ul. Orzeska 52;
21) budynek mieszkalny, ul. Orzeska 58;
22) budynek mieszkalny, ul. Orzeska 70;
23) budynek mieszkalny, ul. Orzeska 85;
24) budynek mieszkalny, ul. Bujakowska 14;
25) budynek mieszkalny, ul. Bujakowska 16;
26) budynek mieszkalny, ul. Bujakowska 21;
27) budynek mieszkalny, ul. Bujakowska 43;
28) budynek mieszkalny, ul. Graniczna 12;
29) budynek mieszkalny, ul. Kolejowa 112;
30) budynek mieszkalny, ul. Kolejowa 147;
31) budynek mieszkalny, ul. Kolejowa 167;
32) budynek mieszkalny, ul. Zwycięstwa 66;
33) budynek mieszkalny, ul. Zwycięstwa 73;
34) budynek mieszkalny, ul. Zwycięstwa 78;
35) budynek mieszkalny, ul. Zwycięstwa 99;
36) budynek mieszkalny, ul. Zwycięstwa 111;
37) budynek mieszkalny, ul. Zwycięstwa 113;
38) budynek mieszkalny, ul. Zwycięstwa 156;


Obiektami małej architektury chronionymi na mocy planu, wpisanymi do ewidencji zabytków są:
1) kapliczka murowana św. Jana Nepomucena, ul. Zwycięstwa;
2) krzyż kamienny z pasją, ul. Zwycięstwa – cmentarz,
3) krzyż kamienny z figurami Chrystusa i Matki Boskiej, ul. Zwycięstwa 31a;
4) krzyż kamienny z pasją, ul. Zwycięstwa 119;
5) krzyż kamienny z pasją, ul. Chudowska
6) krzyż kamienny z figurą Chrystusa, ul. Leśna 75
7) krzyż drewniany z figurą Chrystusa, ul. Zwycięstwa;
8) krzyż drewniany z figurą Chrystusa i kapliczką skrzynkową, ul. Orzeska 27;
9) krzyż drewniany z figurą Chrystusa, ul. Zamkowa 2;
10) krzyż drewniany z figurą Chrystusa, ul. Zamkowa / Leśna;
11) pomnik pamięci ofiar hitlerowskiego barbarzyństwa, ul. Kolejowa;
12) pomnik poległych w czasie II wojny światowej, ul. Zwycięstwa – cmentarz,
13) pomnik pomordowanych przez NKWD policjantów, ul. Zwycięstwa – cmentarz.