Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach

informuje o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów.

Formy oferowanej pomocy:


STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM przyznawane miesięcznie na rok szkolny dla uczniów i słuchaczy kolegiów (nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia), zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice, w których gospodarstwie domowym dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej – 514 zł na osobę w rodzinie;

ZASIŁEK SZKOLNY przyznawany jednorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji losowej w rodzinie ucznia lub słuchacza (do ukończenia 24 roku życia) zamieszkałego na terenie Ornontowic, niezależnie od miesięcznej wysokości dochodu.

Wnioski można składać do 15 września 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach.