Retencja

Wójt Gminy Ornontowice informuje o obowiązku uiszczenia opłat za usługi wodne,
w tym za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy do ponoszenia tej opłaty zobowiązane są osoby, które doprowadziły do zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Aby istniał obowiązek ponoszenia opłaty, wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie.

Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne mają obowiązek złożenia Wójtowi Gminy Ornontowice oświadczenia w celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 8 w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Druk oświadczenia dostępny pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html