Bonifikaty

 • Bonifikata przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie współwłasności należących do zasobu Gminy Ornontowice zostaje udzielona najemcom, którzy zawarli umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przed 1 stycznia 2021 roku oraz spełniają warunki określone w Uchwale Nr XLII/347/22 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 marca 2022 r.
 • Wysokość udzielonej bonifikaty przy sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych wraz z udziałem we współwłasności gruntu, przy jednorazowej zapłacie ceny sprzedaży za lokal wynosi: – 80% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, przy spełnieniu przez najemców tych lokali warunków złożenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego do dnia 30 września 2022 r., – 50% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, przy spełnieniu przez najemców tych lokali warunków złożenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego po 30 września 2022r.
 • Szczegółowy tryb postępowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Ornontowice w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców tych lokali znajduje się w Zarządzeniu Nr 0050.0575.2022 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 4 maja 2022 r. oraz w Zarządzeniu Nr 0050.0605.2022 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 6 lipca 2022 r.
 • Sprzedaż lokali mieszkalnych należących do zasobu Gminy Ornontowice następuję na podstawie Uchwały Nr XLIII/357/22 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 kwietnia 2022 r., której załącznikiem jest wykaz lokali mieszkalnych do sprzedaży.
 • Wykaz lokali mieszkalnych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ornontowice, zamieszczony na BIP oraz stronie internetowej.
 • Najemca zainteresowany kupnem lokalu składa wypełniony wniosek o wykup lokalu mieszkalnego do Urzędu Gminy w Ornontowicach.
 • Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego znajduje się w zakładce ,,Wnioski” lub można go pobrać w Referacie komunalnym Urzędu Gminy Ornontowice (pokój 415).
 • Wraz z wnioskiem należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki w wysokości 1.000,00 Zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Zaliczkę należy wpłacić na konto Gminy o numerze: 28 8454 1053 2001 0011 0695 0009 z zaznaczeniem ,, zaliczka na kupno lokalu imię i nazwisko najemcy/najemców, adres najemcy/najemców”. Zaliczka zostaje pobrana na poczet wyceny lokalu.
 • Na podstawie złożonego wniosku rzeczoznawca majątkowy określi wartość rynkową lokalu.
 • Po wycenie lokalu zostanie sporządzony protokół uzgodnień.
 • Wnioskodawca w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania w/w protokołu, zostanie zawiadomiony pisemnie przez sprzedającego o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do podpisania umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie trzech miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu uzgodnień.
 • Wnioskodawca dokonuje jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży za lokal mieszkalny najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.