Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków

Rada Gminy Ornontowice Uchwałą Nr XXXVII/295/21 z dnia 18 listopada 2021 r. przyjęła Regulamin przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W dniu 16 listopada 2023 r. Uchwałą Nr LXII/507/23 Rada Gminy Ornontowice przyjęła zmiany do ww. Regulaminu.

Najważniejsze informacje dotyczące dotacji:

Informacje ogólneWarunkiem ubiegania się o dotację jest m. in.: położenie nieruchomości poza obszarem Aglomeracji Ornontowice, wyznaczonym Uchwałą Rady Gminy Ornontowice Nr XXV/213/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz nieprowadzenie działalności gospodarczej na nieruchomościach, z których odprowadzane będą nieczystości ciekłe do przydomowej oczyszczalni ścieków objętej dotacją. Warunkiem otrzymania dotacji jest wybudowanie i uruchomienie przydomowej oczyszczalni ścieków z jednoczesnym zlikwidowaniem zbiorników bezodpływowych przeznaczonych do gromadzenia nieczystości ciekłych (szambo). Likwidacja szamba dotyczy wszystkich nieruchomości, z których odprowadzane będą nieczystości ciekłe do przydomowej oczyszczalni ścieków objętej dotacją. Przez likwidację szamba rozumie się jego odcięcie od dotychczasowego dopływu nieczystości ciekłych, fizyczne usunięcie lub po jego opróżnieniu zasypanie lub wyłączenie z użytku lub zmianę funkcji. Dotacja nie jest udzielana w przypadku, gdy w zgłoszeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starosty Mikołowskiego lub pozwoleniu na budowę zakłada się zmianę funkcji istniejącego szamba na zbiornik do gromadzenia oczyszczonych ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków.
Koszty kwalifikowaneKoszty zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy o dotację z Gminą
Termin naboru wnioskówod 1 stycznia do 30 czerwca danego roku (wniosek należy złożyć przed planowaną inwestycją)
ProceduraZłożenie wniosku o dotację → zawarcie umowy z Gminą → zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków → zgłoszenie zakończenia inwestycji → oględziny urządzenia → wypłata dotacji
Wysokość wsparciaDotacja udzielana jest w związku z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości zależnej od ilości obiektów mieszkalnych do niej podłączonych tj. w przypadku: 1) jednego budynku mieszkalnego – do 50% wartości brutto lecz nie więcej niż 4 000,00 zł, 2) dwóch budynków mieszkalnych – do 50% wartości brutto lecz nie więcej niż 2 000,00 zł na każdy budynek mieszkalny, 3) kilku budynków mieszkalnych – do 50% wartości brutto lecz nie więcej niż 1 500,00 zł na każdy budynek mieszkalny.
Termin realizacji inwestycjiTermin zakończenia i zgłoszenia do rozliczenia inwestycji nie może przekroczyć 15 listopada danego roku

UWAGA! Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią Regulaminu przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, który dostępny jest poniżej:

Zarządzeniem Nr 0050.0836.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 21 grudnia 2023 r. przyjęto wzory druków na potrzeby przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wzory druków dostępne są poniżej:

1) wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (termin składania od 1 stycznia do 30 czerwca):

2) oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji i wypłatę dotacji celowej:

3) oświadczenie właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości, z których odprowadzane będą nieczystości ciekłe do przydomowej oczyszczalni ścieków objętej dotacją (oświadczenie składane w przypadku kilku nieruchomości, z których odprowadzane będą nieczystości ciekłe do przydomowej oczyszczalni ścieków objętej dotacją, przez właścicieli nieruchomości, na których nie będzie ona zlokalizowana):

4) zgłoszenie zakończenia inwestycji: