Rolnictwo – informacje ogólne

Zaproszenie do kandydowania do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej

Śląska Izba Rolnicza informuje, że w dniu 24 września 2023 r. odbędą się wybory do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.

Członkiem izby rolniczej z mocy prawa, jest każda osoba fizyczna i prawna będąca podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
i podatku dochodowym od osób prawnych. Przysługuje im prawo kandydowania i głosowania
w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.

W nawiązaniu do powyższego, zapraszamy chętnych rolników z terenu naszej Gminy do kandydowania do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej. Ze szczegółowymi informacjami o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można się zapoznać na stronie internetowej: www.sir-katowice.pl oraz w biurach Śląskiej Izby Rolniczej pod numerami telefonów: 32 258 04 45 (Katowice), 34 368 15 12 (Częstochowa).

Osoby chętne powinny czytelnie wypełnić zgłoszenie kandydata, którego wzór określa załącznik nr 9 oraz 9a Uchwały nr 2/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku Krajowej Rady Izb Rolniczych, wraz
z załącznikami:

1) listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, popierających zgłoszenie kandydata, wzór listy określa załącznik nr 10 oraz 10a ww. uchwały KRIR,

2) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,

3) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności
z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego,

4) pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,

5) dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów,

6) zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 11 ww. uchwały KRIR.

Wzór zgłoszenia kandydata jak i pozostałe załączniki dostępne są na stronie internetowej: http://sir-katowice.pl/wybory-do-izb-rolniczych oraz do pobrania w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale Środowiska i Gospodarki Odpadami w pokoju 113.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać lub złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2023 r. do godziny 18:00 na adres: Śląska Izba Rolnicza, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A, pokój 213 (decyduje data wpływu do biura ŚIR).

___________________________________________________________________________

Nowe rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

W dniu 24 października 2022 r. Wojewoda Śląski wydał Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów gliwickiego, mikołowskiego, rybnickiego oraz miasta Rybnik (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6618). Treść aktu prawnego w załączniku: http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/6618/


Informacja o uchyleniu Rozporządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Rozporządzeniem z dnia 20 września 2022 r. Wojewoda Śląski uchylił rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów gliwickiego, mikołowskiego, rybnickiego oraz miast Gliwice, Ruda Ślaska i Zabrze. Treść aktu prawnego w załączniku: http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/5880/


Informacja dla rolników

Na prośbę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w załączeniu publikujemy materiały szkoleniowo-informacyjne dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF), które są również dostępne w formie papierowej w Urzędzie Gminy Ornontowice (informacje w pokoju 113). Jednocześnie informujemy, że na niżej podanej stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znajdują się dodatkowe informacje i multimedia w zakresie ASF: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/asf-informacje-ogolne


Zwalczanie zgnilca amerykańskiego pszczół

Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2019 r. – WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów gliwickiego, mikołowskiego, rybnickiego oraz miast Gliwice, Ruda Śląska i Zabrze. Szczegóły w załączniku:

https://ornontowice.pl/wp-content/uploads/2021/02/Rozporzadzenie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r.-1.pdf


Afrykański pomór świń – przeciwdziałanie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako podmiot współodpowiedzialny za realizację działań szkoleniowo-informacyjnych dot. afrykańskiego pomoru świń przekazuje do zapoznania się materiały informacje dla rolników w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się tej choroby trzody chlewnej. Ponadto MRiRW zaprasza do odwiedzania swojej strony internetowej oraz profilu na Facebook (linki poniżej), gdzie znajduje się szereg informacji związanych nie tylko z afrykańskim pomorem świń.​​

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/asf-informacje-ogolne

https://www.facebook.com/kowrczestochowa/