Rolnictwo – informacje ogólne

XXIV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informujemy, że Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Bliższe informacje, regulamin konkursu oraz dokumenty do pobrania dostępne są TUTAJ.

Informacja dla rolników

Na prośbę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w załączeniu publikujemy materiały szkoleniowo-informacyjne dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF), które są również dostępne w formie papierowej w Urzędzie Gminy Ornontowice (informacje w pokoju 113). Jednocześnie informujemy, że na niżej podanej stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znajdują się dodatkowe informacje i multimedia w zakresie ASF: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/asf-informacje-ogolne

___________________________________________________________________________________________________________

Informacja w sprawie zgnilca amerykańskiego pszczół

W dniu 5 września 2023 r. Wojewoda Śląski wydał Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów gliwickiego, mikołowskiego, pszczyńskiego, rybnickiego oraz miast Gliwice, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy, Zabrze oraz Żory (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6615). Jednocześnie wydane zostały następujące akty prawne:

1. Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 5 września 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie miast Ruda Śląska i Tychy oraz powiatów gliwickiego i mikołowskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6616)

2. Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 5 września 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów gliwickiego, mikołowskiego, rybnickiego oraz miasta Rybnik (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6617)

Na podstawie wydanych aktów prawnych, cały teren Gminy Ornontowice znajduje się w obszarze występowania zgnilca amerykańskiego pszczół (obszar zapowietrzony).

Zgnilec amerykański jest chorobą zakaźną pszczół wywołaną przez bakterię Paenibacillus larvae, atakującą wyłącznie larwy. Choroba nie zagraża ludziom, natomiast doprowadza do śmierci całą rodzinę pszczelą, co może w znaczący sposób zaburzyć funkcjonowanie ekosystemu, powodując trudności z zapylaniem roślin na terenach sadowniczych i ogrodniczych.

Na terenie obszaru zapowietrzonego wprowadzono następujące zakazy:

1) przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;

2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zgnilec amerykański jest chorobą podlegającą obowiązkowi zwalczania.


Informacja w sprawie zgnilca amerykańskiego pszczół

W dniu 8 sierpnia 2023 r. Wojewoda Śląski wydał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie miast Chorzów, Katowice, Mikołów, Ruda Śląska oraz Świętochłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6211).

Rozporządzenie zmieniło granice obszaru zapowietrzonego, który obejmuje w chwili obecnej również wschodnią część Gminy Ornontowice, zgodnie z przedstawionym załącznikiem mapowym do wyżej wymienionego aktu prawnego.

___________________________________________________________________________

Zaproszenie do kandydowania do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej

Śląska Izba Rolnicza informuje, że w dniu 24 września 2023 r. odbędą się wybory do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.

Członkiem izby rolniczej z mocy prawa, jest każda osoba fizyczna i prawna będąca podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
i podatku dochodowym od osób prawnych. Przysługuje im prawo kandydowania i głosowania
w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.

W nawiązaniu do powyższego, zapraszamy chętnych rolników z terenu naszej Gminy do kandydowania do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej. Ze szczegółowymi informacjami o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można się zapoznać na stronie internetowej: www.sir-katowice.pl oraz w biurach Śląskiej Izby Rolniczej pod numerami telefonów: 32 258 04 45 (Katowice), 34 368 15 12 (Częstochowa).

Osoby chętne powinny czytelnie wypełnić zgłoszenie kandydata, którego wzór określa załącznik nr 9 oraz 9a Uchwały nr 2/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku Krajowej Rady Izb Rolniczych, wraz
z załącznikami:

1) listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, popierających zgłoszenie kandydata, wzór listy określa załącznik nr 10 oraz 10a ww. uchwały KRIR,

2) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,

3) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności
z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego,

4) pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,

5) dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów,

6) zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 11 ww. uchwały KRIR.

Wzór zgłoszenia kandydata jak i pozostałe załączniki dostępne są na stronie internetowej: http://sir-katowice.pl/wybory-do-izb-rolniczych oraz do pobrania w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale Środowiska i Gospodarki Odpadami w pokoju 113.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać lub złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2023 r. do godziny 18:00 na adres: Śląska Izba Rolnicza, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A, pokój 213 (decyduje data wpływu do biura ŚIR).

___________________________________________________________________________

Nowe rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

W dniu 24 października 2022 r. Wojewoda Śląski wydał Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów gliwickiego, mikołowskiego, rybnickiego oraz miasta Rybnik (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6618). Treść aktu prawnego w załączniku: http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/6618/


Informacja o uchyleniu Rozporządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Rozporządzeniem z dnia 20 września 2022 r. Wojewoda Śląski uchylił rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów gliwickiego, mikołowskiego, rybnickiego oraz miast Gliwice, Ruda Ślaska i Zabrze. Treść aktu prawnego w załączniku: http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/5880/Zwalczanie zgnilca amerykańskiego pszczół

Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2019 r. – WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów gliwickiego, mikołowskiego, rybnickiego oraz miast Gliwice, Ruda Śląska i Zabrze. Szczegóły w załączniku:

https://ornontowice.pl/wp-content/uploads/2021/02/Rozporzadzenie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r.-1.pdf


Afrykański pomór świń – przeciwdziałanie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako podmiot współodpowiedzialny za realizację działań szkoleniowo-informacyjnych dot. afrykańskiego pomoru świń przekazuje do zapoznania się materiały informacje dla rolników w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się tej choroby trzody chlewnej. Ponadto MRiRW zaprasza do odwiedzania swojej strony internetowej oraz profilu na Facebook (linki poniżej), gdzie znajduje się szereg informacji związanych nie tylko z afrykańskim pomorem świń.​​

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/asf-informacje-ogolne

https://www.facebook.com/kowrczestochowa/