Podstawy prawne

Zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali

Uchwała w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku

Uchwała w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ornontowice na
lata 2019 — 2023