Przyznawanie mieszkań komunalnych


 • Osoba ubiegająca się o najem lokalu na czas nieoznaczony lub najem socjalny lokalu składa wypełniony wniosek w siedzibie Urzędu Gminy w Ornontowicach.
 • Wnioski o najem socjalny lub najem na czas nieoznaczony znajdują się w zakładce ,,Wnioski”
 • Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu, potwierdzają ten fakt odpowiednimi dokumentami.
 • Szczegółowe informacje dot. zasad przyznawania lokali znajdują się w Uchwale Nr XXVIII/237/21 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 marca 2021 r. oraz Uchwale Nr XXXVI/287/21 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 października 2021 r. w zakładce ,,Podstawy prawne”
 • Złożone wnioski podlegają weryfikacji pod względem zgodności z kryteriami zawartymi w Uchwale.
 • Aktualizacja wniosków oraz tworzenie list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu podlegają opinii Zespołu ds. opiniowania przydziału lokali mieszkalnych, który zbiera się dwa razy w roku kalendarzowym.
 • Ostateczną decyzję o przyznaniu lokalu podejmuje Wójt Gminy Ornontowice.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany informować gminę o zmianie adresu do korespondencji oraz o zmianach jego sytuacji życiowej i materialnej, które wpływają na rozpatrywanie wniosku.
 • Po zebraniu się Zespołu ds. opiniowania przydziału lokali mieszkalnych, zostaje sporządzona lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu, która będzie umieszczona na okres 30 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
 • Umowy najmu lokali na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokali w danym roku są zawierane sukcesywnie w miarę pozyskiwania wolnych mieszkań.
 • W przypadkach wyjątkowo uzasadnionych względami społecznymi, Wójt może oddać lokal w najem osobie spełniającej kryteria określone w Uchwale, przed umieszczeniem jej na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu.