Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

DODATEK MIESZKANIOWY

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji życiowej, która uniemożliwia Ci lub utrudnia pokrywanie należności za użytkowanie lokalu we własnym zakresie, możesz ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
W tym celu należy złożyć wniosek wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornontowicach, przy ul. Żabik 6 lok. 6

Możliwość przyznania dodatku mieszkaniowego uwarunkowana jest spełnieniem trzech wymogów zawartych w ustawie:

 • POSIADANIE TYTUŁU PRAWNEGO do zajmowanego lokalu,
 • posiadanie odpowiedniej wysokości ŚREDNIEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU na osobę w rodzinie w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
 • zajmowanie lokalu o określonej ustawą POWIERZCHNI.

Katalog tytułów prawnych do lokalu mieszkalnego, uprawniający do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem,
 • osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu.

Kryterium dochodowe

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym (od 1.03.2019 r. jest to kwota 1925,00 zł) oraz 125% tej kwoty na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (od 1.03.2019 r. jest to kwota 1375,00 zł).

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lo­ka­lu bierze się pod uwagę wszyst­kie po­miesz­czenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spi­żarnie, przedpokoje, alkowy, hole, kory­tarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom miesz­kalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierz­chnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, że udział po­wierz­chni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekra­cza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od:

  powierzchnia dopuszczalne odstępstwo dopuszczalne odstępstwo
  normatywna + 30% +50%
dla 1 osoby 35 m2 45,5 m2 52,5 m2
dla 2 osób 40 m2 52 m2 60 m2
dla 3 osób 45 m2 58,5 m2 67,5 m2
dla 4 osób 55 m2 71,5 m2 82,5 m2
dla 5 osób 65 m2 84,5 m2 97,5 m2
dla 6 osób 70 m2 91 m2 105 m2

RYCZAŁT NA ZAKUP OPAŁU

Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki.

 • Brak centralnego ogrzewania – cena 5 kilowatogodzin razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu.
 • Brak centralnie ciepłej wody  – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym.
 • Brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.

WAŻNE! NIE PRZYZNAJE SIĘ DODATKU, JEŚLI JEGO WYSOKOŚĆ MIAŁABY BYĆ NIŻSZA NIŻ 2% NAJNIŻSZEJ EMERYTURY W DNIU WYDANIA DECYZJI (AKTUALNIE 22,00 ZŁ).

Na podstawie art. 6 ust.11 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, Rada Gminy Ornontowice podjęła w dniu 27.05.2004r. uchwałę nr. XXIII/142/04 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych dla ustalenia dodatków mieszkaniowych – na podstawie tej uchwały wysokość dodatku mieszkaniowego na terenie Gminy Ornontowice nie może przekroczyć 50 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego, lub 50 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza, lub równa normatywnej powierzchni ( obniżono wskaźnik ustawowy o 20%).

Wypłata dodatku mieszkaniowego:

 • Dodatek przyznaje się na okres sześć miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku
 • Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o pomoc.
 • W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dodatek wypłacany jest osobie starającej się o dodatek, bezpośrednio.
 • Ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie, starającej się o dodatek.

Co powoduje wstrzymanie dodatku:

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte
w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej.

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

DODATEK ENERGETYCZNY

Jeśli masz problem z opłacaniem należności za energię elektryczną lub obawiasz się odłączenia dostaw energii do swojego mieszkania możesz ubiegać się o przyznanie dodatku energetycznego.

W tym celu należy złożyć wniosek wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornontowicach. przy ul. Żabik 6 lok. 6

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.),
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia  2019 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,37 zł. miesięcznie,
 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,80 zł. miesięcznie,
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł. miesięcznie.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

WNIOSEK o wypłatę dodatku energetycznego