Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Obowiązki właściciela nieruchomości

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości zobowiązany jest m. in. do:

przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych.

Każdy właściciel nieruchomości zabudowanej, wyposażonej w zbiornik bezodpływowy (szambo), bądź przydomową oczyszczalnię ścieków, powinien w ramach prowadzenia prawidłowej gospodarki ściekowej:

użytkując zbiornik bezodpływowy (szambo) – regularne (biorąc pod uwagę zużycie wody) opróżniać zbiornik przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych; obowiązkiem właściciela jest podpisanie umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłat za te usługi;

użytkując przydomową oczyszczalnię ścieków – dokonywać pomiarów jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w celu dochowania parametrów nakazanych przepisami prawa oraz posiadać dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadu w postaci osadu nadmiernego.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga:

1) zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Mikołowie (przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót) z określeniem, rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz terminu ich rozpoczęcia.

2) zgłoszenia do Wójta Gminy – jeżeli oczyszczalnia ścieków posiada przepustowość do 5 m3 na dobę, wykorzystywana jest na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, a ścieki z oczyszczalni wprowadzane są do wód lub do ziemi na terenie swojej działki. Zgodnie z art. 152 ust. 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska rozpoczęcie eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny może nastąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (Wójt Gminy), w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

3) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – w związku z wykonaniem urządzenia wodnego, którym m. in. jest wylot urządzeń kanalizacyjnych służący do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych; pozwolenie wodnoprawne leży w kompetencjach Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wymagane jest także w sytuacji, gdy:

1) planowana ilość ścieków przekroczy 5 m3 na dobę,

2) odprowadzamy ścieki (niezależnie od ilości) do gruntu lub do wód niestanowiących naszej własności.

Parametry oczyszczonych ścieków wprowadzanych do ziemi

Zgodnie z § 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m3 na dobę;

BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane
co najmniej o 20%, a zawartość zawiesiny ogólnej co najmniej o 50%;

miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

W dniu 30 grudnia 2020 roku Rada Gminy Ornontowice podjęła Uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Ornontowice, która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 4 stycznia 2021 roku, pozycja 25. W związku z powyższym część Gminy Ornontowice, znajduje się w Aglomeracji. Z treścią przedmiotowej Uchwały można zapoznać się na stronie internetowej: https://www.bip.ornontowice.pl/2018-2023.

Zgodnie z § 11 ust. 5 wyżej wskazanego Rozporządzenia, ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m3 na dobę;

nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Wskaźnik RLM (równoważna liczba mieszkańców) dla obszaru w granicach Aglomeracji Ornontowice wynosi 5354 RLM. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla ścieków z oczyszczalni ścieków w aglomeracji wprowadzanych do wód lub do ziemi1) wynoszą:

Lp.

Nazwa substancji2)

Jednostka

Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla RLM aglomeracji3) od 2000 do 9999

1 Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji mg O2/lminimalny procent redukcji 25albo

70-90

2 Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową mg O2/lminimalny procent redukcji 125albo

75

3 Zawiesiny ogólne mg/lminimalny procent redukcji 35albo

90

4 Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotu azotanowego) mg N/lminimalny procent redukcji 154)
5 Fosfor ogólny mg P/lminimalny procent redukcji 24)

Objaśnienia:

1) 1) Określone w załączniku najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających:

a) biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5), chemicznego zapotrzebowania na tlen oznaczanego metodą dwuchromianową (ChZTCr) oraz zawiesiny ogólnej – dotyczą wartości tych substancji w próbkach średnich dobowych, z tym że w przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych o okresowym w ciągu doby odprowadzaniu ścieków organ w pozwoleniu może określić uproszczony sposób pobierania próbek ścieków, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych zanieczyszczeń,

b) azotu ogólnego – dotyczą średniej rocznej wartości w ściekach, obliczonej dla próbek średnich dobowych pobranych w okresie roku. Alternatywnie dopuszcza się określanie wymogów dotyczących usuwania związków azotu na podstawie prób średnich dobowych, jeżeli można wykazać, że osiągnięty został ten sam poziom ochrony jednolitych części wód przed zanieczyszczeniem. W takim przypadku próba średnia dobowa nie może przekraczać 20 mg/l azotu całkowitego dla wszystkich prób przy temperaturze wypływu w reaktorze biologicznym wyższej lub równej 12 °C. Warunki dotyczące temperatury można zastąpić ograniczeniem czasu operacji w celu uwzględnienia regionalnych warunków klimatycznych,

c) fosforu ogólnego – dotyczą średniej rocznej wartości w ściekach;

2) Minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających określany jest w stosunku do ładunku substancji zanieczyszczających w ściekach dopływających do oczyszczalni w aglomeracji.

2) Analiz dokonuje się z próbek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych, z wyjątkiem odpływów ze stawów biologicznych, w których oznaczenia BZT5, ChZTCr, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego należy wykonać z próbek przefiltrowanych. Próbki pobrane z odpływu ze stawów biologicznych należy uprzednio przefiltrować, jednakże zawartość zawiesiny ogólnej w próbkach niefiltrowanych nie powinna przekraczać 150 mg/l niezależnie od wielkości oczyszczalni.

3) W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych, rozbudowanych lub przebudowanych oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających podwyższa się maksymalnie do 50%, a wymaganą redukcję substancji zanieczyszczających obniża się nie więcej niż do 50 % w stosunku do wartości podanych w załączniku.

4) Wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących.

5) Minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających nie ma zastosowania do ścieków wprowadzanych do jezior i ich dopływów, bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących oraz do ziemi.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Ornontowice na opróżnianie zbiorników bezodpływowych/osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ornontowice

  1. FHU SOLARNIA Dawid Władyka tel. 577 446 323,
  2. TRANSKOP Bracia Dawid Bendkowski i Marcin Bendkowski s.c. tel. 693983213
  3. Leszek Rudziński Przedsiębiorstwo Usługowe Słonik Felix, tel. 531 531 560,
  4. MANUFAKTURA Tadeusz Wyleżoł, tel. 666 912 266,

aktualizacja 4.10.2023r.

Tekst ujednolicony Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po zmianach, które weszły w życie z dniem 9 sierpnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19961320622/U/D19960622Lj.pdf