Opłaty

Referat Gospodarki Odpadami informuje, że wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależna jest od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Od dnia 1 stycznia 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 29 zł/miesiąc/osoba dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
  • 25 zł/miesiąc/osoba dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym,
  • 28 zł/miesiąc/osoba dla zabudowy wielolokalowej.

Ponadto informujemy, że w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów, ustalona została stawka opłaty podwyższonej w wysokości:

  • 58 zł/miesiąc/osoba dla zabudowy jednorodzinnej,
  • 56 zł/miesiąc/osoba dla zabudowy wielolokalowej.

Termin uiszczenia opłaty upływa 20-tego dnia danego miesiąca.

Wysokości stawek opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Uchwała Nr XXIII/197/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.