Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Logotypy Polski Ład

Rozświetlamy Polskę – Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Ornontowice

W dniu 04.12.2023 r. została rozstrzygnięta 9 edycja Programu Inwestycji Strategicznych poświęcona modernizacji infrastruktury oświetleniowej. Wśród Beneficjentów znalazła się także Gmina Ornontowice!

W dziewiątej edycji programu, każda gmina związek międzygminny mogły złożyć jeden wniosek o wsparcie na modernizację infrastruktury oświetleniowej, której efektem będzie poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia.

Gmina Ornontowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 358 720,00 zł, co stanowi 80% całej inwestycji.

Inwestycja będzie polegać na wymianie około 236 prądochłonnych opraw sodowych znajdujących się na terenie Gminy Ornontowice i należących do Gminy (zarówno oprawy jak i słupy oświetleniowe).

Zadanie przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia oraz redukcję mocy opraw świetlnych. Nowo instalowane oprawy oświetleniowe będą posiadały możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i oraz gwarancję na okres 60 miesięcy.

Poprzez wymianę opraw oświetleniowych w różnych lokalizacjach Gminy zachowana zostanie zasada równego dostępu oraz niedyskryminacji mieszkańców.


W dniu 12.10.2023 r. Gmina Ornontowice otrzymała promesę wstępną na realizację Inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy” – przewidywana wartość inwestycji 1 600 000,00 zł. Kwota dofinansowania: 1 440 000,00 zł (10% całej inwestycji)

W ramach inwestycji planuje się poprawę efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy zgodnie z najnowszymi trendami technologicznymi, m.in. poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację dachu wraz z dociepleniem stropu, odnowienie elewacji budynku, wymianę źródła ciepła i poprawę działania wentylacji mechanicznej budynku. Planowana inwestycja zmniejszy koszty ponoszone na ogrzewanie i energie elektryczną, podniesie komfort pracy urzędników oraz mieszkańców załatwiających sprawy urzędowe, a jednocześnie przyczyni się do zmniejszenia emisyjności budynku.

Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8.

__________________________________________________________________________________________________________
W dniu 12.10.2023 r. Gmina Ornontowice otrzymała promesę wstępną na realizację Inwestycji pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych” – przewidywana wartość inwestycji 7 100 000,00 zł. Kwota dofinansowania: 6 745 000,00 zł (95% całej inwestycji)

W ramach inwestycji planuje się budowę m.in. ulicy Bankowej i Sosnowej oraz kompleksową modernizację strategicznych odcinków dróg gminnych, w tym m. in. ulicy Akacjowej, Kolejowej
i Leśnej, które wymagają koniecznych i pilnych udoskonaleń. Inwestycja przyczyni się do poprawy gminnej infrastruktury drogowej, zwiększy bezpieczeństwo zarówno zmotoryzowanych
jak i pieszych uczestników ruchu drogowego. Odnowione odcinki dróg wpłyną na poprawę warunków i komfort życia mieszkańców oraz podniosą estetykę otoczenia. Ponadto planowana inwestycja zwiększy i ułatwi dostęp do nowych terenów inwestycyjnych i mieszkalnych.

Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8.


__________________________________________________________________________________________________________
“Renowacja wnętrza kościoła rzymskokatolickiego pw. Michała Archanioła
w Ornontowicach”

W dniu 27.07.2023 r. Gmina Ornontowice otrzymała wstępną promesę na realizację Inwestycji pn. “Renowacja wnętrza kościoła rzymskokatolickiego pw. Michała Archanioła
w Ornontowicach” w wysokości 490 000,00 zł – przewidywana wartość inwestycji 500 000,00 zł.

Celem planowanej inwestycji będzie przywrócenie wnętrzu kościoła wystroju architektonicznego odpowiadającego przełomowi XIX i XX wieku.

Beneficjentem Dotacji będzie Parafia pw. Michała Archanioła w Ornontowicach.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków edycja I.


Budowa budynku wielofunkcyjnego – etap I (sala widowiskowa)

W dniu 1.06.2023r. rozpoczęła się realizację zadania pn. Budowa budynku wielofunkcyjnego – etap I (sala widowiskowa).

Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość zadania: 5 592 100,00 zł

Kwota przyznanej promesy: 5 032 890 zł zł

W ramach zadania w formule zaprojektuj – wybuduj powstanie nowy obiekt gminny przy ulicy Zamkowej (na przedpolu KWK Budryk).

Etap I obejmuje utworzenie centrum kulturalnego Gminy Ornontowice wraz z salą widowiskową, salami przeznaczonymi do organizacji różnorodnych zajęć artystycznych i okolicznościowych, kompleksem pomieszczeń administracyjnych oraz towarzyszących, w skład których wejdą: magazyny, garderoby, reżyserka i pomieszczenie dźwiękowca.

Budynek zostanie wykonany w stanie surowym zamkniętym.


Modernizacja PSZOK-u.

W dniu 19.05.2023 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. Modernizacja PSZOK-u.

Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość zadania: 3 244 000,00 zł

Kwota przyznanej promesy: 2 660 000,00 zł

Przedmiotem zadania jest przebudowa i rozbudowa Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ornontowicach w zakresie:

– budowa budynku zaplecza sanitarnego (obiekt nr 1),

– budowa budynku garażowego – garażu dwustanowiskowego (obiekt nr 2),

– budowa wiaty magazynowej pod kontenery odpadów (obiekt nr 3),

– budowa 3 magazynów: punktów tymczasowego magazynowania odpadów i ponownego użycia

(obiekty 4, 5 i 6),

– budowa przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,

– budowa przyłączy energii elektrycznej i oświetlenia zewnętrznego.


Rozświetlamy Polskę – Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Ornontowice

W dniu 04.12.2023 r. została rozstrzygnięta 9 edycję Programu Inwestycji Strategicznych poświęcona modernizacji infrastruktury oświetleniowej. Wśród Beneficjentów znalazła się także Gmina Ornontowice !

W dziewiątej edycji programu każda gmina związek międzygminny mogły złożyć jedne wniosek o wsparcie na modernizację infrastruktury oświetleniowej, której efektem będzie poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia.

Gmina Ornontowice otrzymał dofinansowanie w wysokości 358 720,00 zł co stanowi 80 % całej inwestycji.

Inwestycja będzie polegać na wymianie około 236 prądochłonnych opraw sodowych znajdujących się na terenie Gminy Ornontowice i należących do Gminy (zarówno oprawy jak i słupy oświetleniowe).

Zadanie przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia oraz redukcję mocy opraw świetlnych. Nowo instalowane oprawy oświetleniowe będą posiadały możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i oraz gwarancję na okres 60 miesięcy.

Poprzez wymianę opraw oświetleniowych w różnych lokalizacjach Gminy zachowana zostanie zasada równego dostępu oraz niedyskryminacji mieszkańców.