Rozpoczęła się realizacja etapu pierwszego zadania „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum”. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Zdjęcie znaku zakaz wjazdu.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że rozpoczęła się realizacja etapu pierwszego zadania „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum” zadanie dofinansowane
z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach – Centrum” umożliwi mieszkańcom przyłączenie budynków do nowo wybudowanej sieci. Nowa sieć zostanie przyłączona do zaprojektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej przesyłającej ścieki
do oczyszczalni „Bioblok” przy ul. Nowej. Zadanie jest podzielone na dwa etapy stanowiące jedną całość funkcjonalno-użytkową. Etap drugi realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, którego celem jest wykonanie projektu i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze aglomeracji w Ornontowicach (począwszy od ul. Zamkowej w rejonie ul. Skośnej, poprzez ulicę Klasztorną, Zwycięstwa, Jasną, Boczną, Słoneczną, Lipową, Nową, Bankową, Krótką do ul. Cichej).

Kwota przyznanej promesy: 11 400 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 15 399 600,00 zł


Aktualnie prowadzone są prace związane z budową tłoczni oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej w ciągu ul. Cichej od potoku do ul. Spokojnej. W związku z prowadzonymi robotami występują utrudnienia w ruchu na ul. Cichej. Na czas prowadzenia robót, dla ruchu pojazdów został zamknięty odcinek ul. Cichej od potoku do ul. Spokojnej. Do budynków przy ul. Cichej od nr 16
do nr 39 został wyznaczony objazd poprzez ulicę Nową i Spokojną. W kolejnych tygodniach,
w miarę postępu robót i po zakończeniu zamknięcia dla ruchu pojazdów odcinka ul. Cichej, zostaną wprowadzone ograniczenia w przejezdności ul. Spokojnej. Prosimy zwracać uwagę
na oznakowanie i wyznaczone objazdy.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.