Rolnictwo

Nowe rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

W dniu 24 października 2022 r. Wojewoda Śląski wydał Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów gliwickiego, mikołowskiego, rybnickiego oraz miasta Rybnik (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6618). Treść aktu prawnego w załączniku: http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/6618/

________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o uchyleniu Rozporządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Rozporządzeniem z dnia 20 września 2022 r. Wojewoda Śląski uchylił rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów gliwickiego, mikołowskiego, rybnickiego oraz miast Gliwice, Ruda Ślaska i Zabrze. Treść aktu prawnego w załączniku: http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/5880/
________________________________________________________________________________________________________________

W związku z zamknięciem cmentarzy producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych będą mogli otrzymać pomoc finansową:


Artykuł “Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” – artykuł


ARiMR informuje:


Są dodatkowe pieniądze na kredyty preferencyjne!
Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem ARiMR, mogą składać wnioski w bankach współpracujących z Agencją. Pomoc ARiMR polega na płaceniu za kredytobiorcę części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank. W efekcie rolnik ma tańszy kredyt niż w przypadku, gdyby korzystał z kredytu komercyjnego.

ARiMR kredyty preferencyjne-1


W związku z wystąpieniem Covid-19 dyrekcja Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie uprzejmie prosi klientów o wcześniejszy kontakt telefoniczny  z doradcą/specjalistą w celu ustaleniu spotkania.


ARiMR – ruszył nabór wniosków o dotację na nawodnienie gospodarstwa

Dopłaty 2020 r. ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF

ARiMR dofinansuje inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią


Szkolenie dla rolników – 24.02.2020 r.: 6122_2020_Szkolenie_rolnicy_24.02-1


Informacja nt. bezpłatnego szkolenia „Wapnowanie – gleba i plony naturalnie lepsze” – 26.02.2020 r.


Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie ŚODR w Częstochowie zaprasza na szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin – szkolenie uzupełniające.

Szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2020 r. (czwartek), o godz. 9:00 w budynku MOK w Orzeszu.

Zapisy i kontakt pod nr tel. 509 372 394; e-mail: a.kijas@odr.net.pl

Koszt szkolenia: 90 zł od osoby.

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem stosownego zaświadczenia ważnego przez 5 lat.


Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku. AGRO SHOW od lat postrzegane jest jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych.

Agroshow to również kompleksowa wystawa, podczas której swoją aktualną ofertę pokazują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Dzięki temu rolnicy przybywający na AGRO SHOW podczas 4 dni Wystawy mają możliwość zapoznania się z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa. Mogą też spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą.

Więcej: https://www.agroshow.pl/agroshow/

ulotka


Od 08.07.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków rolnicy mogą składać wnioski o dotacje i pożyczki na inwestycje w odnawialne źródła energii w nowym programie NFOŚiGW pt. Agroenergia.

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych. Rodzaje przedsięwzięć, które mogą podlegać dofinansowaniu, to inwestycje w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, a ponadto przedsięwzięcia zakładające zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

Z programu Agroenergia będą mogli skorzystać wyłącznie rolnicy indywidualni, rozumiani jako osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat mieszkają w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Budżet programu, przewidziany na lata 2019-25, wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, a 120 mln zł na pożyczki.


Wybory do Śląskiej Izby Rolniczej – 28 lipca 2019 r.

Informacja: Wybory

Osobą koordynującą całość spraw związanych z przygotowaniem wyborów do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej ze strony Urzędu Gminy jest: Pani Renata Iżewska (Inspektor Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami) tel. 32/33-06-229.

Druki zgłoszenia kandydata, listę członków danej izby rolniczej popierających kandydata, oświadczenie kandydata o niekaralności dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Ornontowice (pokój 113).


Są jeszcze miejsca dla rolników i ich dzieci na bezpłatnych turnusach rehabilitacyjnych w ośrodkach KRUS.

Można podreperować zdrowie i zaoszczędzić ponad 2,5 tys. złotych! Do 10 maja placówki Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie będą przyjmować jeszcze wnioski o skierowanie na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie (w czerwcu i lipcu), mających schorzenia układu oddechowego, wady i choroby układu ruchu. Dorośli rolnicy mogą korzystać z pobytu w Ośrodkach Rehabilitacji Rolników przez cały rok.

Więcej: komunikat prasowy


KOWR zaprasza wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

szkolenia


Zaproszenie na konferencję: Konferencja


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza na konferencje:

Zaproszenie_konferencja_05.03.2019_Dzień Świni_ODR

Zaproszenie_konferncja_07.03.2019_Bydło_ODR


Harmonogram szkoleń – luty – 2019_ODR


Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Pszczynie przypomina, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami, wyprodukowane w Polsce ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu lub przemieszczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tylko przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora dot. obrotu ziemniakiem


Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Ogłoszenie+Ministra+Rolnictwa+-+pomoc+za+2017


Informacja o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy: Informacja


List Prezesa KRUS do rolników i dzieci

Przekazujemy Państwu List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Adama Sekścińskiego, skierowany do Rolników i Dzieci, szczególnie aktualny w okresie wakacyjnym, gdy dorośli zajęci są pracami polowymi, a dzieci pozbawione opieki szkolnej.

„W okresie wiosenno-letnim zwróćcie Państwo szczególną uwagę na bezpieczeństwo Waszych dzieci, zapewniając im opiekę i nadzór. Ważne, by część produkcyjna gospodarstwa była dla nich niedostępna – zorganizujcie najmłodszym bezpieczne miejsce do zabawy. Nie zapominajcie, by obowiązki, które zdecydujecie się im powierzyć, były na miarę ich możliwości. „– czytamy m.in. w Liście Prezesa KRUS, Adama Sekścińskiego.

KRUS od lat propaguje, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.”

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/2015/Chron_dziecko_w_gospodarstwie_rolnym_wykaz_czynnosci_szczegolnie_niebezpiecznych.pdf

Temu celowi służy także organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci.

https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/2018/viii-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci/

Przypominanie o roli tradycji, utrwalaniu rodziny i przekazywaniu najważniejszych wartości ważne są zawsze.

  1. 1505_ksiazeczka_bezpieczniewo_b5_podglad
  2. Chron_dziecko_w_gospodarstwie_rolnym_wykaz_czynnosci_szczegolnie_niebezpiecznych
  3. list_prezesa_KRUS_do_rolnikow_i_dzieci_25_05_2018

Z dniem 01.09.2017 r. utworzono Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który powstał w miejsce byłej Agencji Rynku Rolnego. Dla województwa śląskiego nowa siedziba KOWR-u to:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Mikołowie

ul. Karola Miarki 18

43-190 Mikołów

tel. 32/ 218-07-00, www.kowr.gov.pl


Nabór na bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci do 10 maja: https://ornontowice.pl/2018/04/krus-informuje-nabor-na-bezplatne-turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-do-10-maja/

Plakat o badaniu ankietowym w rolnictwie o symbolu R-ZW-S (Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego) przeprowadzanym w dniach 1 – 17 marca 2018 r. badania ankietowe w rolnictwie_RZWS

Szkolenie dla producentów rolnych – 1.03.2018r.

Informacja_5.02.2018

KRUS-informuje-i-przypomina-1

INFORMACJA Z KRUS


Ulotki dot. Afrykańskiego Pomoru Świń:

ASF-ulotkaapeldohodowcówtrzodychlewnej.7582259_5819370

ASF-ulotkajakpostępowaćwprzypadkuznalezieniapadłegodzika.7582260_5819373

ASF-ulotka-resztki-jedzenia.7582261_5819376


KRUS przypomina o możliwości bezpłatnego ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Umowa ważna do 13 października!Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tychach dotycząca afrykańskiego pomoru świń w związku z pojawieniem się nowych ognisk tej choroby u świń:Zaproszenie na pokaz pracy maszyn rolniczych – 19.07.2017 r., godz. 11:00Informacja Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – bezpieczna praca w gospodarstwie rolnymInformacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Rolniku, uważaj na kleszcze!Informacja Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu dotycząca wypalania trawRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówApel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący ASF, czyli afrykańskiego pomoru świńPoglądowy schemat postępowania po wystąpieniu szkód: