Wójt Gminy

W drodze przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. wyborów samorządowych, na stanowisko Wójta Gminy Ornontowice wybrany został Pan MARCIN KOTYCZKA. W dniu 21 listopada 2018 r., podczas pierwszej sesji Rady Gminy Ornontowice, Wójt złożył uroczyste ślubowanie.
Marcin Kotyczka - Wójt Gminy Ornontowice
Wójt Gminy Ornontowice Marcin Kotyczka

 
 
Do zadań Wójta Gminy, jako organu wykonawczego w szczególności należy:
 • wykonywanie uchwał rady gminy i zadań gminy określonych prawem;
 • sprawowanie władzy administracji ogólnej na podstawie ustaw;
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy;
 • reprezentowanie gminy na zewnątrz;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie administracji publicznej;
 • wydawanie decyzji podatkowych;
 • wydawanie w przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisów porządkowych;
 • składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem oraz prowadzenia bieżącej działalności gminy na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw;
 • kierowanie urzędem gminy;
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w urzędzie gminy pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych.

Aparatem pomocniczym Wójta są:

 • Urząd Gminy – do którego zadań należy m.in. wykonywanie zadań gminy określonych przepisami prawa, wykonywanie uchwał Rady Gminy, wykonywanie Zarządzeń Wójta oraz pełnienie kompleksowej obsługi administracyjnej mieszkańców gminy.
 • Jednostki organizacyjne – wykonujące zadania przypisane im na podstawie odrębnych ustaw oraz uchwał Rady Gminy. Obejmują one w szczególności usługi administracyjne, komunalne i społeczne.

Kontakt z Wójtem Gminy:
Sekretariat: (32) 33-06-211
E-mail (sekretariat): ug@ornontowice.pl