Zbiorniki bezodpływowe

BEZODPŁYWOWE ZBIORNIKI NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Obowiązki właściciela nieruchomości

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości zobowiązany jest m. in. do:
przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych.

Każdy właściciel nieruchomości zabudowanej, wyposażonej w zbiornik bezodpływowy (szambo), bądź przydomową oczyszczalnię ścieków, powinien w ramach prowadzenia prawidłowej gospodarki ściekowej:
użytkując zbiornik bezodpływowy (szambo) – regularne (biorąc pod uwagę zużycie wody) opróżniać zbiornik przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych; obowiązkiem właściciela jest podpisanie umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłat za te usługi;
użytkując przydomową oczyszczalnię ścieków – dokonywać pomiarów jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w celu dochowania parametrów nakazanych przepisami prawa oraz posiadać dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadu w postaci osadu nadmiernego.

Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 wymaga, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1), w nawiązaniu do art. 29 ust. 1 pkt 3a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), zgłoszenia do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Budując zbiornik bezodpływowy musimy zachować warunki określone w § 34 ust. 1, § 35 oraz § 36 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), tj.:

§ 34 ust. 1. Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich sytuowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych,

§ 35 Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

§ 36 ust. 1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 15 m;

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5 m.

ust. 2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości, o których mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej;

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Ornontowice na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ornontowice:

1. Usługi Transportowe Michał Szpik (SZAMBUŚ Usługi Asenizacyjne) tel. 513 037 988,
2. Firma Usługowa Bogusław Koperwas, tel. 603 895 701
3. MANUFAKTURA Tadeusz Wyleżoł, tel. 666 912 266,
4. FHU Kamil Musiałowicz, tel. 666 110 716,
5. Zbigniew Reguła tel. 604 389 972,
6. FHU SOLARNIA Dawid Władyka tel. 577 446 323,
7. TRANSKOP Bracia Dawid Bendkowski i Marcin Bendkowski s.c. tel. 693983213
8. Leszek Rudziński Przedsiębiorstwo Usługowe Słonik Felix, tel. 531 531 560,
9. Mateusz Bańczyk Firma usługowo-handlowa, tel. 602 453 621
10. REMONDIS GLIWICE Sp. z o. o., tel. 32/ 231 08 58.

aktualizacja 01.12.2023r.

Tekst ujednolicony Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po zmianach, które weszły w życie z dniem 9 sierpnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19961320622/U/D19960622Lj.pdf