Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ornontowicach zlokalizowany jest przy ulicy Brzozowej. PSZOK czynny jest przez cały rok w następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota – z wyłączeniem dni świątecznych.

Godziny otwarcia PSZOK:

 • w okresie od 1 kwietnia do 31 października:
  pon., wt., czw., pt.: 14.00 – 18.00
  sob. – 9.00 – 13.00;

 • w okresie od 1 listopada do 31 marca:
  pon., wt., czw., pt.: 12.00 – 16.00
  sob.: 9.00 – 13.00.

Uwaga! W środy PSZOK jest nieczynny.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – tel. (32) 723-16-41.

Karty użytkownika PSZOK

Referat Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Ornontowice informuje, że od stycznia 2021 r. odpady będą przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych po okazaniu karty użytkownika PSZOK, która zostanie dostarczona mieszkańcom wraz z zawiadomieniem o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Karta ta zastąpi dotychczas obowiązujący papierowy formularz. Będzie służyła do identyfikacji nieruchomości, z której pochodzą odpady oraz do prowadzenia ewidencji przekazywanych odpadów. W przypadku zgubienia/uszkodzenia/kradzieży karty należy fakt ten zgłosić w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Ornontowice i w razie potrzeby złożyć wniosek o wydanie nowej karty.

 

REGULAMIN
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 1. W PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne, pochodzące
  z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Ornontowice.
 2. W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych:
  1) papier,
  2) metale,
  3) tworzywa sztuczne,
  4) szkło,
  5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
  6) bioodpady,
  7) odpady niebezpieczne,
  8) przeterminowane leki i chemikalia,
  9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (igły, strzykawki),
  10) zużyte baterie i akumulatory,
  11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  13) zużyte opony,
  14) odpady budowlane i rozbiórkowe,
  15) popiół i żużel paleniskowy.
  Dla odpadów komunalnych, o których mowa ppkt 13 i 14, ustala się następujące limity:
  1) zużyte opony – 8 szt./rok/nieruchomość,
  2) odpady budowlane i rozbiórkowe – nie więcej niż 1m³/rok/nieruchomość.
 3. Pracownik PSZOK dokonuje przyjęcia odpadów po ich wcześniejszym sprawdzeniu. Przekazujący odpady zobowiązany jest do ich samodzielnego rozładunku w miejscach wskazanych przez pracownika PSZOK.
 4. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmowy przyjęcia odpadów:
  1) innych niż wymienione w pkt 2 oraz w ilościach przekraczających ilości wymienione w pkt 2,
  2) niebezpiecznych niezawierających informacji o rodzaju odpadu niebezpiecznego,
  3) w przypadku odmowy okazania karty użytkownika PSZOK.
 5. Dni oraz godziny świadczenia usług przez PSZOK będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ornontowice oraz na stronie internetowej Urzędu.