Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ornontowicach zlokalizowany jest przy ulicy Brzozowej 3. PSZOK czynny jest przez cały rok w następujące dni tygodnia: wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota – z wyłączeniem dni świątecznych.

Godziny otwarcia PSZOK:

  • w okresie od 1 kwietnia do 31 października:
    wt., śr., czw., pt.: 14.00 – 18.00
    sob. – 9.00 – 13.00;
  • w okresie od 1 listopada do 31 marca:
    wt., śr., czw., pt.: 12.00 – 16.00
    sob.: 9.00 – 13.00.

Uwaga! W PONIEDZIAŁKI PSZOK JEST NIECZYNNY.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – tel. (32) 723-16-41.

****************************************************************************************************
PSZOK tymczasowo przeniesiony na teren znajdujący się przed bramą wjazdową od ul. Brzozowej

W związku z przekazaniem placu budowy pod inwestycję „Modernizacja PSZOK”, informujemy, że na czas prowadzenia robót budowlanych, Punkt zostanie tymczasowo przeniesiony na teren znajdujący się przed bramą wjazdową od ul. Brzozowej. Zakończenie prac zaplanowane jest na 3 listopada br. Dni i godziny pracy pozostają bez zmian. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.
****************************************************************************************************

Karty użytkownika PSZOK

Odpady w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są po okazaniu karty użytkownika PSZOK. W przypadku zgubienia/uszkodzenia/kradzieży karty należy fakt ten zgłosić w Wydziale Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Ornontowice i w razie potrzeby złożyć wniosek o wydanie nowej karty.

REGULAMIN
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

1. W PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne, pochodzące
z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Ornontowice.

2. W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

6) bioodpady,

7) odpady niebezpieczne,

8) przeterminowane leki i chemikalia,

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (igły, strzykawki),

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) zużyte opony,

14) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych,

15) popiół i żużel paleniskowy.

Dla odpadów komunalnych, o których mowa ppkt 6, 13 i 14, ustala się następujące limity:

1) bioodpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych – nie więcej niż 8 worków o pojemności 120 litrów lub 1 m3 miesięcznie z nieruchomości,

2) zużyte opony nie więcej niż 4 szt. na rok z nieruchomości,

3) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych nie więcej niż
1 m³ na rok z nieruchomości.

Odpady zielone powinny być dostarczone do PSZOK w częściach o długości nie większej niż
1 m, natomiast bioodpady dostarczone w workach powinny być umieszczone w kontenerze luzem.

3Przekazujący odpady, po wjeździe ne teren PSZOK, powinien zgłosić się do pracownika obsługującego obiekt w celu okazania karty użytkownika PSZOK oraz ustalenia miejsca rozładunku poszczególnych odpadów.

4. Pracownik PSZOK dokonuje przyjęcia odpadów po ich wcześniejszym sprawdzeniu. Przekazujący odpady zobowiązany jest do ich samodzielnego rozładunku w miejscach wskazanych przez pracownika PSZOK.

5. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmowy przyjęcia odpadów:

1) innych niż wymienione w pkt 2 oraz w ilościach przekraczających ilości wymienione w pkt 2,

2) niebezpiecznych niezawierających informacji o rodzaju odpadu niebezpiecznego,

3) w przypadku odmowy okazania karty użytkownika PSZOK.

6. Dni oraz godziny świadczenia usług przez PSZOK będą wywieszone na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Ornontowice oraz na stronie internetowej Urzędu.