Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ornontowicach zlokalizowany jest przy ulicy Brzozowej 3. PSZOK czynny jest przez cały rok w następujące dni tygodnia: wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota – z wyłączeniem dni świątecznych.

Godziny otwarcia PSZOK:
wt., śr., czw., pt.: 14.00 – 18.00
sob. – 9.00 – 13.00

Uwaga! W PONIEDZIAŁKI PSZOK JEST NIECZYNNY.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – tel. (32) 723-16-41.

****************************************************************************************************

Karty użytkownika PSZOK

Odpady w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są po okazaniu karty użytkownika PSZOK. W przypadku zgubienia/uszkodzenia/kradzieży karty należy fakt ten zgłosić w Wydziale Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Ornontowice i w razie potrzeby złożyć wniosek o wydanie nowej karty.

REGULAMIN
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

1. W PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Ornontowice.

2. W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

6) bioodpady,

7) odpady niebezpieczne,

8) przeterminowane leki i chemikalia,

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (igły, strzykawki),

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) zużyte opony,

14) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych,

15) popiół i żużel paleniskowy.

Dla odpadów komunalnych, o których mowa ppkt 6, 13 i 14, ustala się następujące limity:

1) bioodpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych – nie więcej niż 8 worków o pojemności 120 litrów lub 1 m3 miesięcznie z nieruchomości,

2) zużyte opony nie więcej niż 4 szt. na rok z nieruchomości,

3) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych nie więcej niż 1 m³ na rok z nieruchomości.

Odpady zielone powinny być dostarczone do PSZOK w częściach o długości nie większej niż 1 m, natomiast bioodpady dostarczone w workach powinny być umieszczone w kontenerze luzem.

3Przekazujący odpady, po wjeździe ne teren PSZOK, powinien zgłosić się do pracownika obsługującego obiekt w celu okazania karty użytkownika PSZOK oraz ustalenia miejsca rozładunku poszczególnych odpadów.

4. Pracownik PSZOK dokonuje przyjęcia odpadów po ich wcześniejszym sprawdzeniu. Przekazujący odpady zobowiązany jest do ich samodzielnego rozładunku w miejscach wskazanych przez pracownika PSZOK.

5. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmowy przyjęcia odpadów:

1) innych niż wymienione w pkt 2 oraz w ilościach przekraczających ilości wymienione w pkt 2,

2) niebezpiecznych niezawierających informacji o rodzaju odpadu niebezpiecznego,

3) w przypadku odmowy okazania karty użytkownika PSZOK.

6. Dni oraz godziny świadczenia usług przez PSZOK będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ornontowice oraz na stronie internetowej Urzędu.