Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program zniżek dla rodzin z minimum trójką dzieci.
Od dnia 1 stycznia 2019 roku o przyznane Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Ma służyć ułatwieniu rodzinom wielodzietnym dostępu do instytucji kultury, aktywnego wypoczynku oraz obniżenia codziennych kosztów funkcjonowania.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki (uczących się do 25 roku życia), Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 • w przypadku rodzica, który miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci niezbędne jest posiadanie numerów PESEL co najmniej trójki dzieci;

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 • w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


W przypadku osób 
nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami wymienionymi powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

 • w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza dokumentami wymienionymi powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy  złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty (taki sam wniosek jak o wydanie karty) dla osoby, której karta uległa zniszczeniu/została skradziona/zgubiona i dołączyć do niego potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie duplikatu.

Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 9.56 zł.

NOWE OPŁATY

Od 1 marca 2020 roku wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 9,78 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie drugiej formy Karty, wynosi 9,21 zł.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku wnioskodawca ponosi opłatę za domówienie drugiego rodzaju Karty Dużej Rodziny.

Wpłaty można dokonać przelewem na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach na numer:

86 8454 1053 2001 0038 4357 0001

W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (imię i nazwisko osoby, dla której wnosimy o wydanie  karty).

Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przed dniem 1 stycznia 2018 r. (forma tradycyjna – plastikowa), nie ponosi opłaty za zamówienie dodatkowej elektronicznej formy karty (aplikacja na telefon), jeżeli złoży wniosek o przyznanie karty elektronicznej, przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Dla wniosków złożonych w 2018 roku w przypadku składania kolejnego wniosku dotyczącego zamówienie dodatkowej formy karty (tradycyjnej lub elektronicznej) opłata wynosi 9.21 zł. 

Wpłaty można dokonać przelewem na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach na numer:

86 8454 1053 2001 0038 4357 0001

W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za opłata za zamówienie dodatkowej formy dla (imię i nazwisko osoby, dla której wnosimy o wydanie  karty).

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornontowicach, ul. Żabik 9/ 6 i 9 w poniedziałek, wtorek i czwartek, w godz. 7.00 – 15.00, w środę w godz. 7.00 – 17.00, w piątek w godz.7.00 – 13.00, tel./fax 32 235 45 03.

Wszelkie materiały można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

Odpowiedzialny za informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach.