System ZONE

Od lipca 2023 r. na zone.gunb.gov.pl rozpoczął funkcjonowanie System ZONE. Do systemu przeniesione zostały deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. W systemie po zalogowaniu się można sprawdzić deklarację złożoną dla swojego budynku oraz składać nowe deklaracje w przypadku zmiany danych lub źródła ciepła.

Ponadto System ZONE to innowacyjny, teleinformatyczny Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji, który z pomocą obywateli, zarządców i właścicieli budynków, przedsiębiorców, jak i przedstawicieli administracji stanowi skuteczne narzędzie w budowaniu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

System ZONE prowadzony jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa w ramach projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa; Oś priorytetowa: E-administracja i otwarty rząd; Działanie 2.1: Wysoka dostępność i jakość usług publicznych.

Celem projektu jest wsparcie systemowej wymiany pieców węglowych (tzw. “kopciuchów”) poprzez gromadzenie i udostępnianie informacji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła w budynkach w ustandaryzowany i uspójniony sposób na różnych szczeblach administracji publicznej w skali całego kraju.

Szczegółowe informacje o systemie znajdują się również na www.gunb.gov.pl lub można uzyskać je za pośrednictwem pomoc.zone@gunb.gov.pl.

Projekt ZONE składa się z pakietu e-usług, które pozwolą obywatelom i przedsiębiorcom spełnić ich ustawowe obowiązki w sposób łatwy, szybki i przyjazny. Dzięki tym usługom obywatel będzie mógł, w dogodny dla siebie sposób, złożyć nową deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw lub sprawdzić dotychczasową, zamówić przegląd kominiarski, czy inwentaryzację budynku. W wyniku inwentaryzacji system wygeneruje uproszczony audyt termoenergetyczny oraz zaproponuje działania, które można podjąć, aby polepszyć efektywność energetyczną budynku. Na portalu systemu ZONE, znajdują się informacje z jakiego wsparcia można skorzystać, by przeprowadzić termomodernizację nieruchomości.

Usługi zaprojektowane są w taki sposób, aby tworzyły łatwy i przejrzysty system odpowiadający na potrzeby obywateli
i przedsiębiorców, a jednocześnie zbierały kluczowe, rzetelne i weryfikowalne informacje dla administracji.

Pozyskane w ten sposób dane stworzą unikatową bazę danych dotyczących emisyjności budynków. Baza ta będzie cennym narzędziem w procesie planowania i realizowania polityki niskoemisyjnej. Pozwoli precyzyjniej planować działania naprawcze, których celem będzie dbałość o stan zdrowia obywateli poprzez poprawę jakości powietrza.

Rozwiązania zastosowane w systemie pozwolą realizować działania, których celem będzie poprawa jakości powietrza, a co za tym idzie — ochrona życia i zdrowia obywateli

UWAGA!

Przypominamy o obowiązkach wynikających z art. 27g ust. 1- 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Art. 27g. [Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw]

 1. Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c, zwaną dalej “deklaracją”, w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

 2. Deklarację składa się w postaci:

  • elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, lub

  • pisemnej.

 1. Deklaracja zawiera:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c;

  • numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada:

  • adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw,
   o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

 2. Deklarację składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający deklarację jest obowiązany do zawarcia w niej klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego
  oświadczenia.
 3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 3 pkt 5, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.
 1.  

Obowiązujące druki deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw: formularz A i formularz B