Dowóz dzieci do szkół

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 w/w ustawy, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 w/w ustawy, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

Rodzice zainteresowani przewozem grupowym dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka lub zwrotem kosztów przejazdu dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka powinni złożyć do Urzędu Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice następujące dokumenty:

wniosek w sprawie bezpłatnego dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka,

aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

aktualne zaświadczenie o przyjęciu do szkoły/przedszkola/ośrodka lub oświadczenie kontynuacji nauki w szkole/przedszkolu/ośrodku.

Wniosek w sprawie przyznania bezpłatnego dowozu dziecka do przedszkola/szkoły/placówki, bądź zwrotu kosztów dowozu dziecka do przedszkola/szkoły/placówki  należy składać do Urzędu Gminy Ornontowice przed rozpoczęciem każdego kolejnego roku szkolnego, bez względu na to, czy dziecko kontynuuje naukę w tej samej szkole/placówce, czy będzie uczęszczać do nowej szkoły/placówki.

Poniżej druk wniosku oraz oświadczenie: