Patronat Honorowy Wójta Gminy

Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Wójta Gminy Ornontowice został przyjęty Zarządzeniem Nr 0050.0536.2022 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 1 lutego 2022 r.

Patronat Honorowy Wójta Gminy Ornontowice jest wyróżnieniem honorowym, które może być przyznane przedsięwzięciom (imprezom, wydarzeniom, festiwalom, wystawom, itp.) o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, organizowanym na terenie Gminy Ornontowice, których realizacja przyczynia się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Gminy Ornontowice. Wyróżnieniem tym obejmowane są przede wszystkim najważniejsze przedsięwzięcia, przede wszystkim cykliczne oraz jubileuszowe, o wysokim prestiżu i randze.

Wójt Gminy Ornontowice może zdecydować o przyznaniu Patronatu przedsięwzięciom organizowanym poza granicami Gminy, jeśli ich realizacja przyczynia się do promocji Gminy Ornontowice.

Prawo przyznania Patronatu, jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter przedsięwzięć, o których mowa powyżej, przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy Ornontowice i ma charakter uznaniowy.

Odmowa przyznania Patronatu nie wymaga podawania uzasadnienia.

Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia rzeczowego, finansowego lub organizacyjnego, nie wiąże się także z obecnością Wójta Gminy Ornontowice podczas trwania przedsięwzięcia.

Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem może wnioskować jednocześnie o przyznanie ewentualnego wsparcia rzeczowego (np. w formie materiałów promocyjnych), finansowego lub organizacyjnego.

Z wnioskiem o przyznanie Patronatu dla danego przedsięwzięcia występuje organizator.

Wzór wniosku:

  • [pdf}
  • [doc]

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, o Patronat należy ubiegać się każdorazowo przy organizacji danej edycji przedsięwzięcia.

Wniosek o przyznanie Patronatu może być:

– przesłany na adres: Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice,

– złożony w Kancelarii Urzędu,

– przesłany pocztą elektroniczną na adres: ug@ornontowice.pl

Wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed datą planowanego przedsięwzięcia, dla którego miałby zostać przyznany Patronat. W przypadku ubiegania się jednocześnie o przyznanie przez Wójta Gminy Ornontowice ewentualnego wsparcia rzeczowego, organizacyjnego lub finansowego, wniosek należy złożyć nie później niż na 60 dni przed datą planowanego przedsięwzięcia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Ornontowice może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu ww. terminów.

W przypadku, gdy treść wniosku w niewystarczający sposób wyjaśnia szczegóły związane z organizacją przedsięwzięcia, wnioskodawca może zostać wezwany do złożenia dodatkowych informacji.

O przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem zobowiązany jest do:

1) poinformowania uczestników i współorganizatorów przedsięwzięcia o przyznanym Patronacie,

2) umieszczenia informacji o Patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych związanych z przedsięwzięciem, a jeżeli organizator posiada stronę internetową zobowiązany jest do zamieszczenia na niej stosownej informacji o uzyskaniu Patronatu,

3) ekspozycji logo Gminy Ornontowice lub innych przekazanych symboli Gminy Ornontowice w widocznym miejscu podczas trwania przedsięwzięcia.

Organizator, któremu przyznano Patronat, wyraża zgodę na wykorzystanie w celach informacyjno – promocyjnych przez Wójta Gminy Ornontowice informacji o przedsięwzięciu objętym Patronatem przekazanych we wniosku, materiałach udostępnionych przez organizatora, w tym materiałów multimedialnych związanych z przedsięwzięciem.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Wójt Gminy Ornontowice może odebrać przyznane uprzednio wyróżnienie. O odebraniu Patronatu organizator przedsięwzięcia jest informowany niezwłocznie.

Przedsięwzięcie, któremu przyznano Patronat, jest organizowane przez podmiot wnioskujący. Wójt Gminy Ornontowice nie ponosi odpowiedzialności za organizację danego przedsięwzięcia.

Uwaga!

Występując z wnioskiem o przyznanie Patronatu Honorowego Wójta Gminy Ornontowice, organizator przedsięwzięcia potwierdza, że zapoznał się z zapisami regulaminu przyznawania Patronatu, który został przyjęty Zarządzeniem Nr 0050.0536.2022 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 1 lutego 2022 r.PRZEDSIĘWZIĘCIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM WÓJTA GMINY ORNONTOWICE W 2022 ROKU:

W odpowiedzi na wniosek skierowany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku Wójt Gminy Ornontowice wyraził zgodę na objęcie Honorowym Patronatem projektu z zakresu edukacji włączającej.

Nazwa projektu: FORUM KADRY WŁĄCZAJĄCEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli kadry Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz kadry systemu oświaty, co bezpośrednio wpłynie na poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze SPE, w przedszkolach i szkołach znajdujących się na obszarze województwa śląskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 27.09.2021 r. do 31.08.2023 r. Zajęcia rozpoczynają się od 7 marca 2022 r.

**************************************************************************************

W odpowiedzi na wniosek skierowany przez Stowarzyszenie zwykłe „Flash” K-1 Klub Sportów Walki w Mikołowie o przyznanie Patronatu Honorowego, Wójt Gminy Ornontowice objął Honorowym Patronatem IV Galę Charytatywną Kickboxingu w Mikołowie.

Intencją Gali, która odbędzie się 9 kwietnia 2022 roku jest zbiórka funduszy na rzecz zdrowia i poprawy jakości życia dzieci:

– Filipa – urodzonego z niską masą urodzeniową, hipoplazją prawej półkuli móżdżku i heterotopią podwyściółkową istoty szarej, rehabilitowanemu od pierwszych tygodni życia,

– Oliwiera – chorującego na niesamowicie rzadką, ciężką i postępującą chorobę genetyczną, CMT2DD.

Plakat IV Charytatywna Gala Kickboxingu

**************************************************************************************

W odpowiedzi na wniosek skierowany przez Stowarzyszenie WIOSNA projekt Szlachetna Paczka, o przyznanie Patronatu Honorowego, Wójt Gminy Ornontowice objął Honorowym Patronatem projekt “Szlachetna Paczka w Gminie Ornontowice, Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny oraz Mieście Orzesze”.

Projekt ma na celu pomoc rodzinom potrzebującym, dotkniętym biedą. Zakłada również integrację mieszkańców na rzecz pomocy potrzebującym, zaangażowanie młodych ludzi w charakterze wolontariuszy.

Projekt rozpoczyna się w październiku 2022 r. Finał akcji: 10-11 grudnia 2022 r.

https://www.facebook.com/szpczerwionkaleszczyny/

Podziękowanie dla Wójta Gminy Ornontowice

**************************************************************************************

W odpowiedzi na wniosek skierowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach Wójt Gminy Ornontowice objął Patronatem Honorowym przedsięwzięcie pn. II Konferencja Weterynaryjna.

Ww. konferencja odbędzie się 15.11.2022 r., wstęp na konferencję jest wolny. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Każdy mieszkaniec może wziąć w nim udział, obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja uczestników poprzez formularz rejestracyjny.

II Konferencja Weterynaryjna to wydarzenie mające na celu podnoszenie wiedzy młodzieży kształcącej się w zawodach technik weterynarii, technik hodowca koni oraz osób pracujących ze zwierzętami.

**************************************************************************************

PRZEDSIĘWZIĘCIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM WÓJTA GMINY ORNONTOWICE W 2023 ROKU:

W odpowiedzi na wniosek skierowany przez Stowarzyszenie zwykłe „Flash” K-1 Klub Sportów Walki w Mikołowie o przyznanie Patronatu Honorowego, Wójt Gminy Ornontowice objął Honorowym Patronatem V Galę Charytatywną Kickboxingu w Mikołowie.

Intencją Gali (22 kwietnia 2023 r., hala MOSiR w Mikołowie) jest zbiórka funduszy na rzecz zdrowia i poprawy jakości życia dzieci:

– Kuby – cierpiącego na obustronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy głębokiego stopnia w uchu prawym oraz znacznego stopnia w uchu lewym,

– Jasia – cierpiącego na SMA – czyli rdzeniowy zanik mięśni. SMA, to genetycznie uwarunkowana choroba, która dotyczy tzw. motoneuronów – komórek nerwowych zlokalizowanych w rdzeniu kręgowym.

**************************************************************************************

W odpowiedzi na wniosek skierowany przez Śląski Związek Chórów i Orkiestr w Katowicach Wójt Gminy Ornontowice objął Honorowym Patronatem przedsięwzięcie pod nazwą: XXX Święto Śląskiej Pieśni Chóralnej “TROJOK ŚLĄSKI”, XXVI Międzynarodowa Nagroda im. Stanisława Moniuszki (16.09.2023 r.). Planowane przedsięwzięcie to koncerty chórów i orkiestr Górnego Śląska, Zaolzia i Unii Chórów Czeskich, które mają na celu przyczynić się do muzycznej i towarzyskiej integracji zespołów muzycznych. Celem projektu jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki i dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

**************************************************************************************

W odpowiedzi na wniosek skierowany przez mieszkankę Gminy Ornontowice Wójt Gminy Ornontowice objął Honorowym Patronatem przedsięwzięcie pod nazwą: Śpiewanie Hymnu w Ornontowicach (11.11.2023 r., Amfiteatr Parkowy im. Stefana Owczarka w Ornontowicach). Wydarzenie na terenie Gminy jest organizowane od 2018 roku. Uczestniczy w nim kilkaset osób. Głównym celem przedsięwzięcia jest edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży, budowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców Gminy, integracja społeczna uczestników oraz krzewienie wartości patriotycznych. Wspólne świętowanie sprzyja budowaniu postaw obywatelskich i uczy dbałości o Ojczyznę „małą” i „dużą”.

**************************************************************************************

W odpowiedzi na wniosek skierowany przez Stowarzyszenie WIOSNA projekt Szlachetna Paczka, o przyznanie Patronatu Honorowego, Wójt Gminy Ornontowice objął Honorowym Patronatem projekt “Szlachetna Paczka” organizowany w rejonie: Ornontowice, Czerwionka-Leszczyny, Orzesze.

Projekt ma na celu mądrą pomoc rodzinom potrzebującym, dotkniętym biedą. Zakłada również integrację lokalnego społeczeństwa, budowanie solidarności społecznej, a także zaangażowanie młodych ludzi w niesienie pomocy potrzebującym (wolontariusze).

Czas trwania projektu: listopad 2023 – czerwiec 2024. Weekend Cudów: 15-17 grudnia 2023 r.