Zasady odbioru i reklamacje

ZASADY ODBIORU ODPADÓW

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udostępnienia pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych przedsiębiorcy odbierającemu odpady oraz umożliwienie dostępu do nich poprzez ich wystawienie w widocznym, dostępnym dla przedsiębiorcy miejscu przed posesją do godz. 6.00, lecz nie wcześniej niż dzień przed planowanym wywozem odpadów.

ZGŁASZANIE REKLAMACJI

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od daty zdarzenia, osobiście w Urzędzie Gminy, pisemnie na adres Urzędu Gminy, telefonicznie pod nr: (32) 330-62-35; (32) 330-62-36 lub (32) 330-62-33 oraz drogą elektroniczną na adres mailowy ug@ornontowice.pl

Zgłoszenia można dokonać również poprzez aplikację EcoHarmonogram.