Odpady

Referat Gospodarki Odpadami informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 29 zł/miesiąc/osoba dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
  • 25 zł/miesiąc/osoba dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym,
  • 28 zł/miesiąc/osoba dla zabudowy wielolokalowej.

Ponadto informujemy, że w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów, ustalona została stawka opłaty podwyższonej w wysokości:

  • 58 zł/miesiąc/osoba dla zabudowy jednorodzinnej,
  • 56 zł/miesiąc/osoba dla zabudowy wielolokalowej.

Termin uiszczenia opłaty upływa 20-tego dnia danego miesiąca.

Wysokości stawek opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Uchwała Nr XXIII/197/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Zmiany w sposobie odbioru bioodpadów

Od stycznia bieżącego roku, bioodpady odbierane są z posesji wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach koloru brązowego o pojemności 120 l. Zmiana dotychczasowego sposobu odbierania bioodpadów z worków na pojemniki podyktowana jest wymaganiami instalacji przetwarzającej te odpady. Właściciele budynków jednorodzinnych, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów, nie otrzymali ww. pojemnika.

Wszystkie pozostałe zamieszkałe nieruchomości jednorodzinne, których właściciele nie zadeklarowali, że posiadają przydomowy kompostownik, w którym kompostują bioodpady i z tego tytułu nie korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyposażone zostały w pojemnik na odpady BIO.

Należy pamiętać o tym, że bioodpady – zgodnie z zapisem na pokrywie pojemnika – należy wrzucać do pojemnika wyłącznie luzem, bez worków, czy innych opakowań. Umieszczenie w pojemniku odpadów w workach, skutkować będzie ich nieodebraniem, potraktowaniem jak odpady zmieszane i odbiorem, zgodnie z harmonogramem, w dniu odbioru odpadów zmieszanych.

Do pojemnika na bioodpady powinny trafiać następujące odpady: odpadki warzywne i owocowe (również cytrusowe), trawa, liście, kwiaty, rośliny doniczkowe, trociny z obróbki i cięcia drewna, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, pozostałości jedzenia (resztki produktów mleczarskich, stary chleb, fusy po herbacie i kawie, skorupki jajek).

Nie należy wrzucać odpadów takich jak: kości, mięso, zepsuta żywność, płynne resztki jedzenia, oleje jadalne, odchody zwierzęce, drewno impregnowane, płyty wiórowe i pilśniowe MDF, tkaniny, papier, papierosy, popiół z węgla kamiennego, ziemia i kamienie, materiały i substancje zanieczyszczone zwierające metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne, resztki roślin porażone chorobami.

Zgodnie z art. 6ka Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku stwierdzenia m. in. w pojemniku na bioodpady, odpadów, które nie powinny w nim się znaleźć, firma odbierająca przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Urząd Gminy oraz właściciela nieruchomości. W tej sytuacji, Wójt zobowiązany jest do wszczęcia postępowania i w razie uzasadnionej konieczności wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej. Aktualnie stawka ta wynosi 58 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej oraz 56 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w zabudowie wielolokalowej.

Zgodnie z zapisem na pokrywie, odpady ulegające biodegradacji należy wrzucać luzem do pojemnika.