Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Ornontowice realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zgodnie z ustawą, podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym. Ustawa w art. 15 określa następujący zakres przedmiotowy pomocy społecznej:

 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawa świadczeń,
 • praca socjalna,
 • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ustawa zawiera w swojej treści następujące zasady jakimi należy się kierować podczas jej realizacji:

 • zasada pomocniczości – art. 2 ust. 1,
 • zasada partnerstwa – art. 2 ust. 2,
 • zasada poszanowania godności człowieka – art. 3 ust. 1. S. Golinowska podkreśla,że świadczenie pomocy powinno odpowiadać potrzebom zainteresowanych i przebiegać w formie nie uwłaczającej godności człowieka,
 • zasada prewencji – zapobiegania – art. 3 ust. 2,
 • zasada integracji – art. 3 ust. 2,
 • zasada zindywidualizowanego działania, ograniczonych możliwości – art. 3 ust. 3,
 • zasada współdziałania, aktywizacji osób i rodzin korzystający z pomocy społecznej – art. 4.

Podmiotami realizującymi zadania pomocy społecznej są:

 • administracja rządowa,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty realizujące zadania pomocy społecznej na podstawie zlecenia przez jednostkę samorządu terytorialnego.
ZADANIA GMINY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ:

WŁASNE FAKULTATYWNE

 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych,
 • przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy rzeczowej,
 • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
 • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnienia informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

WŁASNE OBOWIĄZKOWE

 • udzielanie posiłku, schronienia, ubrania osobom tego pozbawionym,
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się,
 • udzielenie zasiłku celowego,
 • praca socjalna,
 • udzielanie zasiłku w wyniku zdarzenia losowego,
 • sprawienie pogrzebu,
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników,
 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • sporządzanie bilansu potrzeb gminy,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
 • dożywianie dzieci,
 • kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy,
 • sporządzanie sprawozdawczości, również w formie elektronicznej.

ZLECONE 

 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • wypłacanie zasiłków stałych,
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • inne zadania wynikające z rządowych programów.