Dotacje celowe do zakupu urządzenia grzewczego

Dotacje celowe z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji

Uchwała Nr LXV/562/24 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji.

Najważniejsze informacje dotyczące dotacji:

Forma wsparciaDOTACJA
Źródło finansowaniaBudżet Gminy
Informacje ogólneDotacja celowa obejmuje finansowanie inwestycji służących poprawie jakości powietrza (ograniczenia niskiej emisji), polegających na wymianie nieekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi w istniejących budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ornontowice, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
Dotacja udzielana jest na jedno, fabrycznie nowe, montowane po raz pierwszy urządzenie grzewcze nie starsze niż 2 lata licząc od daty produkcji urządzenia do dnia złożenia wniosku o dotację. Dotacja może być udzielana do zakupu urządzenia zamontowanego w danym budynku nie częściej niż raz na 10 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia złożenia wniosku o dotację lub dofinansowanie kosztów zakupu ekologicznego źródła ciepła na podstawie, którego podpisano umowę z Gminą.
Koszty kwalifikowaneDotacją objęty będzie jedynie zakup urządzenia grzewczego – kosztem kwalifikowanym są wydatki poniesione od dnia zawarcia umowy dotacji.
Termin naboru wnioskówOd 1 stycznia do 30 września danego roku, w nagłych przypadkach (niespodziewanej awarii) dopuszcza się składanie wniosków do dnia 15 listopada danego roku.
Kiedy składa się wniosek?Przed zakupem i montażem urządzenia
ProceduraZłożenie wniosku o dotację → oględziny wymienianego kotła → umowa z Gminą → zakup i montaż urządzenia → zgłoszenie zakończenia zadania → kontrola nowego urządzenia → wypłata dotacji
Wysokość wsparciaDo 50% wartości brutto urządzenia (dla jednego budynku lub lokalu mieszkalnego), jednak nie więcej niż:
– kocioł opalany biomasą – 3 000,00 zł brutto,
– kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, węzeł cieplny, inne urządzenia i systemy ekologicznego ogrzewania zasilane energią elektryczną – 3 500,00 zł brutto,
– pompa ciepła – 4 000,00 zł brutto.
Termin realizacji inwestycjiTermin zakończenia inwestycji nie może przekroczyć 31 października danego roku (natomiast zgłoszenia do rozliczenia zadania nie może przekroczyć 10 listopada),
a w przypadku wniosków złożonych w terminie od 1 października do 15 listopada termin zakończenia i zgłoszenia zadania upływa 15 grudnia danego roku.

Dotację można łączyć ze wsparciem z Programu „Czyste powietrze”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

UWAGA! Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią Regulaminu przyznawania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji, który dostępny jest poniżej:

Uchwała Nr LXV/562/24 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 lutego 2024 r.

Zarządzeniem Nr 0050.0837.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 21 grudnia 2023 r. przyjęto wzory druków na potrzeby przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji.

Wzory druków dostępne są poniżej:

1) wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji (termin składania od 1 stycznia):

2) oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na montaż urządzenia grzewczego i wypłatę dotacji celowej:

3) oświadczenie o instalacji urządzenia grzewczego we własnym zakresie:

4) zgłoszenie zakończenia zadania:

5) protokół odbioru końcowego zadania: