Dotacje celowe do zakupu kotła

Rada Gminy Ornontowice Uchwałą nr XXII/192/20 z dnia 22 października 2020 r.  przyjęła regulamin przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji.

Zmiana Regulaminu została przyjęta Uchwałą XXXV/281/21 z dnia 23 września 2021 r.

Tryb udzielania dotacji.
Forma wsparcia DOTACJA
Źródło finansowania Budżet Gminy
Budynki objęte wsparciem

Istniejące budynki mieszkalne/lokale,  z wyjątkiem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza

Nabór wniosków

od 1 stycznia do 30 września danego roku, w nagłych przypadkach (niespodziewanej awarii) dopuszcza się składanie wniosków do dnia 15 listopada danego roku.

Kiedy składa się wniosek? Przed zakupem i montażem kotła
Kolejność przyjmowania wniosków

Według kolejności ich wpływu do Urzędu. Za datę wpływu wniosku, który wymaga uzupełnienia uznaje się dzień złożenia uzupełnienia.

Procedura

wniosek → oględziny wymienianego urządzenia → umowa z Gminą → zakup i montaż kotła → zgłoszenie zakończenia zadania → kontrola nowego urządzenia → wypłata dotacji

Wysokość wsparcia

Do 50% wartości urządzenia (dla jednego budynku lub lokalu mieszkalnego), jednak nie więcej niż:

– kocioł opalany biomasą (pellet) – 2 500,00 zł,

– kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, węzeł cieplny, inne urządzenia i systemy ekologicznego ogrzewania zasilane energią elektryczną – 3 000,00 zł,

– pompa ciepła – 3 500,00 zł.

Co ile przysługuje wsparcie?

co 10 lat, licząc od daty podpisania ostatniej umowy o dotację lub dofinansowanie

Inne informacje

Termin zakończenia inwestycji nie może przekroczyć 31 października danego roku (natomiast zgłoszenia do rozliczenia zadania nie może przekroczyć 10 listopada), a w przypadku wniosków złożonych w terminie od 1 października do 15 listopada termin zakończenia i zgłoszenia zadania upływa 15 grudnia danego roku. Wypłata dotacji w roku, w którym złożyło się wniosek, pod warunkiem posiadania na ten cel środków finansowych w budżecie

Dotację można łączyć ze wsparciem z Programu „Czyste powietrze”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

PLIKI DO POBRANIA:
Dokumenty do pobrania (dla mieszkańców):