Jesteś tutaj:

Kategoria: Konsultacje

Konsultacje społeczne i z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania:

Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Poniżej zamieszczamy:
Informację o zakończeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice:

Informację o zakończeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu
pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców:

Konsultacje

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023:

Do góry