Jesteś tutaj:

Kategoria: Konsultacje

Konsultacje społeczne i z organizacjami pozarządowymi

Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Poniżej zamieszczamy: protokół z zakończonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice:

Grafika z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy: zarządzenie nr 0050.0875.2024 z dnia 11 marca 2024 r.w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice:

Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Poniżej zamieszczamy: informację o wyniku konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice w organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024:

Grafika z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy: zarządzenie nr 0050.0868.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały, w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2024”:

Do góry