Dofinansowanie do zakupu pieca i usunięcia azbestu

Informujemy, iż w dniu 22 lutego 2017 r. została podjęta Uchwała Rady Gminy Ornontowice Nr XXIX/247/17 w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice” tj.: udzielenia dofinansowania do zamontowania ekologicznego systemu grzewczego oraz usunięcia odpadów azbestowych z nieruchomości.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (po akceptacji Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) i tym samym przestają obowiązywać Zasady (…) przyjęte Uchwałą Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2015 r.

Główna zmiana Zasad (…) dotyczy dofinansowania kotłów opalanych paliwem kopalnym lub biogenicznym z automatycznym dozowaniem paliwa klasy 5, a nie jak było klasy 4, co podyktowane jest wytycznymi na poziomie Województwa.

Wraz z wejściem w życie nowych Zasad dofinansowania dostępne będą również nowe druki wniosków.

W załączeniu treść uchwały: Uchwała_247