PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU W JSW S.A. KWK „BUDRYK”

Dnia 22 września 2017 r. została podpisana umowa dot. praktycznej nauki zawodu pomiędzy JSW S.A. KWK „BUDRYK”, którą reprezentowali dyrektor Marian Kurpas i dyrektor pracy Adam Ratka oraz ZESPOŁEM SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Ornontowicach reprezentowanym przez dyrektor Teresę Stasik-Szyszkę.

Umowa jest wynikiem podpisanego w dniu 13 września br. porozumienia pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. i Powiatem Mikołowskim odnośnie kształcenia w zawodach górniczych oraz kontynuacją umowy podpisanej w 2007 r. – podkreśla obecna przy podpisaniu umowy Iwona Smorz, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Mikołowie.

Podpisana umowa dotyczy współpracy w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów ZSP w Ornontowicach. W podpisanym przed tygodniem ze Starostwem Powiatowym w Mikołowie porozumieniu JSW S.A. zobowiązała się do zatrudniania zgodnie z potrzebami najlepszych absolwentów ZSP w Ornontowicach z klas technikum w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik automatyk i technik elektryk oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej i elektryk, którzy wykażą się pozytywnie zdanymi egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Wchodząca właśnie reforma kształcenia zawodowego zakłada dualny system kształcenia, którego założeniem jest ścisła współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami. ZSP w Ornontowicach od 10 lat prowadzi takie kształcenie pod patronatem JSW S.A. KWK „Budryk” w zawodach górniczych i okołogórniczych. W ciągu tych lat uczniowie szkoły uzyskali najwyższe osiągnięcia w Olimpiadzie Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”, Konkursie Wiedzy i Praktycznych Umiejętności w Zawodach Górniczych czy Konkursie „Bezpieczny Skok z BHP do Górnictwa” – podkreśla Iwona Smorz.

Cieszę się, że uczniowie szkoły będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe i szlifować umiejętności w zakładzie, który jest strategicznym zakładem dla JSW S.A. Kopalnia wielokrotnie wspierała szkołę w jej działalności, m.in. organizując u siebie ośrodek egzaminacyjny dla kwalifikacji M.11 – eksploatacja złóż podziemnych. Mam nadzieję, że współpraca będzie owocna dla obu stron: szkoła dostarczy kopalni wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników, a kopalnia zapewni uczniom kształcenie praktyczne na najwyższym poziomie – zapewnia dyrektor szkoły.

Z kolei dyrektor JSW S.A. KWK Budryk zwrócił uwagę na potrzebę odbudowy zasobów ludzkich kopalni, żeby nie powstała luka pokoleniowa. Podkreślił również, że kopalnia zamierza uruchomić inwestycje, które zapewnią miejsca pracy przez najbliższe 50 lat.

Przy podpisaniu umowy obecny był również Andrzej Powała, który jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Budryk” podkreślił potrzebę współpracy z samorządami w zakresie zatrudniania ze szczególnym uwzględnieniem zawodów górniczych.

Teresa Stasik-Szyszka
dyrektor ZSP Ornontowice