Informacja dot. dzików na terenie gminy

Przypominamy informację Wójta Gminy, która ukazała się na stronie gminy Ornontowice w dniu 21 września br. (“Co się dzieje w sprawie dzików? Informacja Wójta”).


W związku z licznymi skargami oraz informacjami mieszkańców w zakresie przebywających na terenie Ornontowic dzików, informuję, że gmina od początku zaistnienia problemu podejmuje działania, mające na celu ograniczenie ich liczebności. Temat ten jest dobrze znany pracownikom Urzędu Gminy odpowiedzialnym za bezpieczeństwo mieszkańców oraz zarządzanie kryzysowe gminy.

Wielokrotnie prowadzone były spotkania i rozmowy z przedstawicielami kół łowieckich oraz Nadleśnictwa celem znalezienia jak najbardziej skutecznego rozwiązania problemu.

Podejmowane są różne działania, m.in. w toku jest procedura na zakup preparatów odstraszających dziki typu HUKINOL i innych preparatów, które będą rozmieszczane w miejscach pojawiania się dzików.

Ponadto zakupiono ogrodzenie elektryczne tzw. ,,elektryczny pastuch”, który jest instalowany w miejscach wskazanych przez mieszkańców (obecnie zainstalowany jest na posesji przy ul. Orzeskiej). Okresowo przewidywana jest dalsza zmiana lokalizacji elektrycznego ogrodzenia.

Poprzez lokalne media kierowane są apele do mieszkańców o niewyrzucanie odpadów organicznych, zamykanie pojemników na śmieci oraz wykaszanie miejsc wokół posesji, mogących służyć za potencjalne legowiska dzików.

Biorąc pod uwagę fakt, że dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanych efektów, złożono wniosek do Starosty Mikołowskiego o wydanie decyzji administracyjnej, dotyczącej odstrzału redukcyjnego zwierzyny (dzików). W lipcu br. Urząd Gminy otrzymał odmowną decyzję Starosty, od której w ustawowym terminie odwołano się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, wnioskując o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia Staroście.

W dniu 18 września br. do tut. Urzędu Gminy wpłynęła decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o uchyleniu w całości decyzji Starosty Mikołowskiego i konieczności ponownego jej rozpatrzenia przez organ I instancji (tj. Starostę Mikołowskiego) w trybie pilnym.

Tak więc postępowanie jest w toku i mamy nadzieję, że tym razem Gmina Ornontowice uzyska zgodę na podjęcie stosownych działań.

Drodzy Mieszkańcy! Problem z przebywaniem dzików na terenach zabudowanych nie dotyczy tylko Ornontowic. Pragnę nadmienić, że gmina może działać tylko w granicach prawa i zgodnie z przepisami. Temat ten na pewno nie jest obojętny władzom samorządowym i zapewniam, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, które pomogą rozwiązać tę trudną sytuację.

Wójt Gminy

Kazimierz Adamczyk

Uwaga!

W dniu 4 października br. Starosta Mikołowski zwrócił się do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach o opinię w sprawie wydania zezwolenia na odstrzał redukcyjny zwierząt. W chwili obecnej Gmina Ornontowice oczekuje na dalszy przebieg sprawy, w tym na wydanie decyzji Starosty w sprawie odstrzału redukcyjnego dzików.