Budżet Gminy Ornontowice na 2018 rok

W dniu 20 grudnia 2017 roku Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XXXVIII/317/17 w sprawie budżetu Gminy Ornontowice na rok 2018.

Budżet na rok 2018:

1 Dochody budżetu gminy w wysokości 31 316 251,70 zł w tym :

a) Dochody bieżące w kwocie 29 465 788,70 zł

b) Dochody majątkowe w kwocie 1 850 463,00 zł

w tym ze sprzedaży majątku 219 082,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34 064 209,68 zł w tym

a) Wydatki bieżące w kwocie 28 220 055,36 zł

b) Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 5 844 154,32 zł

3. Planowany deficyt gminy stanowi kwotę 2 747 957,98. Zostanie on sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Ustala się przychody w kwocie 2 830 437,98 z następującego tytułu:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wyżej wymienionej ustawy.

5. Ustala się rozchody w kwocie 82 480,00 z następujących tytułów :

a) spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek 82 480,00 zł.

Pełny dokument “Budżet Gminy Ornontowice na 2018 r.” jest dostępny na stronie http://www.bip.ornontowice.pl