Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek przedszkolnych

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) obowiązkiem każdej gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy wójtem gminy a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy odbywa się w formie:

  • przewozu grupowego zorganizowanego przez gminę, w ramach przeprowadzonego przetargu przewoźników, bądź zapytania ofertowego skierowanego do przewoźników,

oraz

  • zwrotu kosztów dowozu ucznia, na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy wójtem gminy a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Co roku w uchwale budżetowej gmina zabezpiecza na dowóz dzieci do placówek oświatowych, o których mowa w cytowanej ustawie, ponad 80 tysięcy złotych.

W ramach realizacji przedmiotowego obowiązku w roku szkolnym 2017/2018 z gminy Ornontowice dowożone są dzieci do szkół i placówek w:

  • Knurowie

  • Mikołowie

  • Katowicach

  • Wyrach

  • Gliwicach.

W sumie z zorganizowanej formy dowozu dzieci do szkół i przedszkoli obecnie korzysta dziesięcioro dzieci oraz dwoje dzieci dowożonych jest przez swoich rodziców w ramach zawartych umów z gminą.

Działania zmierzające do organizacji przewozu dzieci do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 i kolejne podejmowane są już w m-cu maju, w związku z powyższym, prosimy wszystkich Rodziców zainteresowanych organizacją dowozu dziecka do szkoły bądź przedszkola, o złożenie w Urzędzie Gminy Ornontowice (pokój nr 111, parter) wniosku w sprawie przyznania bezpłatnego dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły na rok szkolny wraz z załącznikami.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej gminy: https://ornontowice.pl/informacje/edukacja/dowoz-dzieci-do-szkol/ lub można go pobrać osobiście w Urzędzie Gminy Ornontowice (pokój nr 111 na parterze lub pokój nr 207 na I piętrze), w godzinach pracy Urzędu.

Kompletny wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na nowy rok szkolny.