Użytkowanie wieczyste gruntu w 2019 r.

Zgodnie z art. 1 ust. 1. Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Ustawa zakłada, że przekształcenie użytkowania wieczystego we własność będzie odpłatne. Zamiast rocznych opłat za użytkowanie właściciele gruntów będą zobligowani uiścić opłatę przekształceniową. Opłata rozłożona będzie na 20 rat płatnych w rocznych odstępach.

Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie ma odpowiadać wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. I tu bardzo ważna ustawowa informacja: wysokość opłat za przekształcenie będzie ustalona według stanu na 1 stycznia 2019 roku obowiązującego w danej gminie.

Dzięki ustawie możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo i wówczas w przepisach określono wysokość bonifikaty. Bonifikata ustawowa obejmuje przekształcenia użytkowania na gruntach Skarbu Państwa. Dla tych, którzy postanowią zapłacić całą 20-letnią sumę jednorazowo w pierwszym roku, bonifikata będzie wynosiła 60 proc., a w kolejnych latach będzie obniżana o 10 proc. Jednakże w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zadecyduje właściwa rada.

Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu właściwego do prowadzania księgi wieczystej, w terminie 14 dni od dnia jego wydania. Zaświadczenie z urzędu wydane zostanie nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (bez dokonania opłaty skarbowej) lub na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku (opłata skarbowa wynosi wówczas 50 zł).

Zgodnie z art. 7 ust 9 i 10 po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od wniosku o wykreślenie wpisu, o którym mowa w art. 4 ust. 5, pobiera się opłatę stałą w wysokości: 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej.

Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami

tel.: 32 3306229