Informacja dotycząca „Dofinansowania żłobkowego”

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że istnieje możliwość dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku rodzicom posiadającym dzieci w wieku do lat 3.

Świadczenie “Dofinansowanie żłobkowe” przyznawane jest na okres od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku, jednak nie dłużej niż:

– na okres sprawowania opieki nad dzieckiem przez placówki na podstawie zawartej umowy,

– do ukończenia przez dziecko 3 roku życia, tj. do 31 grudnia roku, w którym dziecko kończy 3 lata.

Świadczenie to przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłynął do urzędu wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej: www.bip.ornontowice.pl/ , dalej Tablica ogłoszeń w panelu: „dofinansowanie żłobkowe”.

____________________________

Podstawa prawna przyznawania „Dofinansowania żłobkowego”: Uchwała Nr XXXIX/330/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3