Informacja dla rolników

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Pszczynie przypomina, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami, wyprodukowane w Polsce ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu lub przemieszczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tylko przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

 

Komunikat dostępny na stronie internetowej

http://piorin.gov.pl/sl-aktualnosci/sl-aktualnosci-wojewodzkie/komunikat-informacyjny,52.html

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ustawą o ochronie roślin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2138 z późn. zm. )art. 14. 2a.  Jeżeli w danym roku podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców nie będzie prowadził uprawy, wytwarzania, magazynowania, pakowania, sortowania, wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów szczególnie podatnych na porażenie przez organizmy kwarantannowe, powiadamia o tym wojewódzkiego inspektora na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą wojewódzkiego inspektora, do dnia 30 kwietnia danego roku.

KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora dot. obrotu ziemniakiem