Spotkanie z mieszkańcami

13 marca br. odbyło się drugie spotkanie Wójta Gminy Ornontowice z mieszkańcami. Przedstawiona została prezentacja dot. zmian wprowadzonych do budżetu 2019 roku oraz nowych zadań inwestycyjnych.

Następnie głos zabrali mieszkańcy, zgłaszając swoje uwagi, sugestie i problemy, po czym Wójt udzielił odpowiedzi na poszczególne pytania.

Poruszono m.in. tematy:

 • remontów dróg gminnych,

 • ścieżek rowerowych, bezpieczeństwa rowerzystów,

 • grubowarstwowego oznakowania poziomego ul. Zamkowej,

 • tymczasowego wycofania środków na wykonanie budowy oświetlenia ul. Klonowej,

 • przekraczania prędkości przez samochody poruszające się po ul. Nowej (propozycja zabudowania progów zwalniających),

 • zanieczyszczenia Potoku Ornontowickiego i konieczności wykaszania skarp cieku,

 • programu „Słoneczna Gmina”,

 • ewentualnych możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii (pompy ciepła, panele słoneczne),

 • walki ze smogiem, kontroli palenisk,

 • zabudowy progów zwalniających na ul. Polnej,

 • przyłączenia do sieci gazowej przy ul. Polnej,

 • projektowanej kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej,

 • oświetlenia ul. Bujakowskiej,

 • zanieczyszczenia rowu przy ul. Bujakowskiej,

 • załamania asfaltu przy ul. Bujakowskiej,

 • zbyt wczesnego wyłączania oświetlenia ulicznego,

 • gospodarki odpadami komunalnymi (organizacja PSZOK, odbiór liści i gałęzi, planowana podwyżka za odbiór odpadów),

 • dokończenia projektu sieci ciepłowniczej w centrum gminy, odstąpienia od budowy ciepłociągu przez gminę oraz możliwości znalezienia Inwestora obcego do budowy ciepłociągu.

Kolejne spotkanie przewidziane jest na czerwiec br.