Utrzymanie czystości na chodnikach wzdłuż nieruchomości oraz rowów i przepustów

Przypominamy mieszkańcom o zasadach dotyczących czystości na chodnikach przylegających do nieruchomości oraz utrzymania rowów przydrożnych, zjazdów wraz z przepustami oraz rowów melioracyjnych.

Obowiązek uprzątnięcia zanieczyszczeń, w tym błota, śniegu, lodu z chodników przydrożnych usytuowanych wzdłuż nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4) Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy do właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z zapisami art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do właściwości zarządcy drogi, którym jest odpowiedni organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego należą m. in. sprawy z zakresu utrzymania i ochrony dróg.

Zatem utrzymanie rowów przydrożnych leżących w pasie drogowym, należy do jego zarządcy, czyli odpowiednio do:

wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – drogi gminne,

– zarządu powiatu – drogi powiatowe,

– zarządu województwa – drogi wojewódzkie,

– Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – drogi krajowe.

Art. 30 ww. Ustawy reguluje także kwestie utrzymania zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, obowiązki te należą do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi, czyli właścicieli/użytkowników posesji korzystających z tych zjazdów.

Natomiast obowiązek utrzymania rowów melioracyjnych, na podstawie art. 205 Ustawy Prawo wodne, spoczywa na zainteresowanych właścicielach gruntów, przez których działkę rów ten przebiega, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy (i płacą wynikające z tego składki) do tej spółki.