Absolutorium dla Wójta Gminy

23 maja br. odbyła się sesja Rady Gminy Ornontowice, której wiodącym tematem był Raport o stanie Gminy Ornontowice za 2018 rok.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

W trakcie sesji Wójt Gminy, Marcin Kotyczka, przedstawił obecnym szczegółowe informacje z zakresu działalności w ub. roku. Następnie Rada Gminy Ornontowice podjęła jednogłośnie (na stan obecnych 14 radnych) uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ornontowice.

Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2018 rok oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ornontowice za 2018 rok.

Sesja: https://www.youtube.com/watch?v=0d1OQGcJ1A4