Prace przy ul. Akacjowej

Na terenie gminnym zlokalizowanym pomiędzy osiedlem przy ul. Akacjowej, a „Zielonym Wzgórzem” rozpoczęto prace służące uporządkowaniu zieleni. Wykonano już inwentaryzację drzew, która wskazała egzemplarze konieczne do usunięcia oraz określiła zakres wymaganych i zalecanych prac pielęgnacyjnych rosnącego drzewostanu.

Obecnie trwa wycinka krzewów i podrostów tj. drzew niewymagających uzyskania zezwolenia na usunięcie, która potrwa do dnia 14 czerwca br. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Konserwacji Zieleni „RADPOL” Sp. z o.o.

Kolejnym etapem będzie wystąpienie do Starosty Mikołowskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew wskazanych w inwentaryzacji. Do usunięcia przeznaczono rośliny obumarłe lub będące w stanie zamierania, rosnące w nadmiernym zwarciu i niepozwalające sąsiednim drzewom na wykształcenie prawidłowej korony, a także zagrażające budynkom zlokalizowanym na „Zielonym Wzgórzu”.

Realizacja dalszych prac uzależniona będzie od posiadanych środków finansowych.