Zaproszenie do składania ofert na opracowanie koreferatu do dokumentacji kosztorysowej

Wójt Gminy Ornontowice zaprasza do składania ofert na opracowanie koreferatu do dokumentacji kosztorysowej, który winien zawierać między innymi informacje o sprawdzeniu składników cenotwórczych RMS i narzutów, a także analizę poprawności opracowanego kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz opracowania w oparciu o kosztorys inwestorski oraz sporządzony przez siebie koreferat warunków przejęcia przez Gminę Ornontowice uzbrojenia terenu tj.: kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Grabowej w Ornontowicach.

Z kosztorysem, dla którego należy sporządzić koreferat, można się zapoznać w tutejszym Urzędzie w pokoju 113.

Oferty należy składać w formie pisemnej, najpóźniej do dnia 7 czerwca 2019 roku wraz z propozycjami dotyczącymi współpracy: termin wykonania koreferatu licząc od dnia otrzymania umowy, koszt sporządzenia koreferatu, a także sugestie na temat zasad ewentualnej współpracy. Oferty należy złożyć w siedzibie tutejszego Urzędu tj.: ul. Zwycięstwa 26a 43-178 Ornontowice w biurze podawczym bądź w pokoju 113 lub przesłać na adres poczty elektronicznej tj.: ug@ornontowice.pl.

Wraz z ofertą należy przedstawić kserokopię dokumentu potwierdzającego Państwa uprawnienia do wykonywania tego typu opracowań (oryginał do wglądu).

Po upływie terminu do składania ofert dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej cenowo oferty. Z wybranym Wykonawcą tutejszy Urząd skontaktuje się pisemnie bądź telefonicznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 33 06 229 w godzinach pracy tutejszego Urzędu bądź osobiście w siedzibie tutejszego Urzędu (pokój 113).

DOKUMENT: zaproszenie do skladania ofert